Działanie 2.1 – pierwsze (2022) zapytanie ofertowe

Data publikacji: 25 lutego 2022.

ROZEZNANIE RYNKU

ZAPYTANIE

na dostawę drukarki oznaczników wraz z osprzętem

OZNACZENIE SPRAWY RZO/1/2022/2.1./TS

Przystępując do realizacji zadania w ramach opisanego poniżej projektu firma TechSpeed Bendkowski, Mazur Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 1.  Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Projektu 2.1 pn. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j. dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji.”
 2. Głównym celem projektu jest utworzenie nowocześnie wyposażonego Centrum Badawczo-Rozwojowego do badań dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji.
 3. Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniona jest Pani Julia Łysoń, numer telefonu: 783 777 742, email: j.lyson@techspeed.pl
 4. Oferty należy złożyć do dnia 05.03.2022 roku do godziny 23:59 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 5. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp. J. ul. Wróblewskiego 22, 40-214 Katowice
 6. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: j.lyson@techspeed.pl
 7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
 8. Zamówienie należy zrealizować maksymalnie w terminie 14 dni roboczych (wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia wyłonionemu Wykonawcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi według poniższej specyfikacji:

 

Przedmiot Specyfikacja
Drukarka oznaczników wraz z osprzętem

Sztuk: 1

Prędkość druku 40 mm/s,
Szerokość druku do 45 mm, długość do 50 mm,
Możliwość podłączenia z PC,
Duży zakres temperatur pracy (5-32 C),
Druk termotransferowy 300 dpi,
Możliwość przenoszenia urządzenia,
Możliwość zapisywania etykiet,
Osprzęt:
– okablowanie wraz z odpowiednią licencją,
–  taśma barwiąca – 1000 m,
– profil PO-01 0,25mm2 – 50 metrów – 4 szt.,
– PO-04 1mm2 50 metrów – 12 szt.,
– PP+063 17 metrów 3 szt.,
– oznacznik kablowy z kieszeniami na etykiety 500 szt. o wymiarach 9/20 mm,
– prowadnica profili płaskich,
– stojak na duże i małe profile.
 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
 2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane komponenty.
 3. Kod CPV i jego nazwa: 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oferty zawierającej co najmniej: Nazwę oferenta, cenę, zakres oferty zgodny z zakresem Zapytania, ewentualnie dodatkowe informacje.
 5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 6. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w razie złożenia przez tego samego wykonawcę kolejnej oferty obejmującej ten sam zakres zamówienia, ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako wycofaną.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 11. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 12. Cena powinna być podana w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
 13. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

 

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
 2. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC/WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.

 

Treść zapytania w formacie .pdf
Załącznik nr 1 do zapytania w formacie .pdf

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00