Działanie 2.1 – Pierwsze zapytanie ofertowe

Data publikacji: 4 października 2021.

ZAPYTANIE

na dostawę drukarki 3D

OZNACZENIE SPRAWY RZO/1/2021/1.2/TS

 

Przystępując do realizacji zadania w ramach opisanego poniżej projektu firma TechSpeed Bendkowski, Mazur Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  w ramach Projektu 2.1 pn. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j. dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji.”
 2. Głównym celem projektu jest utworzenie nowocześnie wyposażonego Centrum Badawczo-Rozwojowego do badań dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji.
 3. Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Pan Marcin Ryczan, numer telefonu: 783 777 736, email: m.ryczan@techspeed.pl
 4. Oferty należy złożyć do dnia 12.10.2021 roku do godziny 16:00 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 5. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.J. ul. Wróblewskiego 22, 40-214 Katowice
 6. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: m.ryczan@techspeed.pl
 7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
 8.  Zamówienie należy zrealizować maksymalnie w terminie 14 dni roboczych (wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia wyłonionemu Wykonawcy.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki 3D według następującej specyfikacji:
  – rozdzielczość w osi Z (rozdzielczość warstwy): ≤ 0,15 mm,
  – procesor czterordzeniowy o częstotliwości przynajmniej 1 GHz,
  – możliwość stosowania różnego rodzaju filamentów,
  – możliwość sterowania za pośrednictwem sieci Ethernet/ Wi-Fi,
  – wielkość obszaru roboczego większa niż 210 x 210 x 300 mm (szerokość x głębokość x wysokość),
  – możliwość zamocowania przynajmniej dwóch podajników materiału,
  – podwójny ekstruder,
  – możliwość stosowania rozpuszczalnych materiałów podporowych,
  – wymienne głowice drukujące,
  – podgrzewany blat roboczy,
  – temperatura pracy: co najmniej 300°C,
  – fabryczna możliwość stosowania filtracji HEPA.
 2.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
 3.  Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane komponenty.
 4. Kod CPV i jego nazwa: 42940000-7 Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oferty zawierającej co najmniej: Nazwę oferenta, cenę, zakres oferty zgodny z zakresem Zapytania, ewentualnie dodatkowe informacje;
 5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 6. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w razie złożenia przez tego samego wykonawcę kolejnej oferty obejmującej ten sam zakres zamówienia, ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako wycofaną.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 11. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 12. Cena powinna być podana w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
 13. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

 

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
  Kryterium finansowe (cena) – waga 95 punktów;
  Kryterium długości gwarancji – waga 5 punktów;
 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
 3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC/WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.
 5. W kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe oceniając długość okresu gwarancyjnego w następujący sposób:
  ·         Oferowana długość gwarancji krótsza niż 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru – 0 punktów
  ·         Oferowana długość gwarancji równa lub dłuższa niż 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru – 5 punktów

Deklarowana długość gwarancji nie może być krótsza, niż minimalna określona w Zapytaniu Ofertowym, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

Treść zapytania w pliku pdf.

Załącznik nr 1 do zapytania.


TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00