Zapytanie ofertowe na budowę stoiska

Data publikacji 17 października 2019.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/353

Niniejsze postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w ramach projektu pt. „Ekspansja na nowe rynki zagraniczne w branży maszyn i urządzeń do obróbki kabli i wiązek kablowych” będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie przedłożonego w konkursie nr RPSL.03.05.03-IP.01-24-019/19 w ramach Działania 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa i obsługa 42 mkw. stoiska wystawowego (projekt i zabudowa, organizacja i obsługa techniczna, montaż, demontaż, transport stoiska, podłączenie i zużycie mediów) na potrzeby udziału Zamawiającego w targach PRODUCTRONICA 2019 (12-15.11.2019, Monachium, Niemcy), z uwzględnieniem wymaganej specyfikacji:

 1. Projekt stoiska
 2. Przygotowanie elementów zabudowy – przygotowanie i wypożyczenie elementów aluminiowych zabudowy systemu MAXIMA (słupy, łączyny, system mocowania płyt), ścianki wewnętrzne płyta mdf 3mm pow. 42m2, ścianki zewnętrzne płyta
 3. Atesty (atest trudnopalności płyt MDF, atest trudnopalności wykładziny dywanowej)
 4. Montaż stoiska w dniu 08.11.2019 w miejscu docelowym.
 5. Wyposażenie stoiska (stoły okrągłe białe 2szt., krzesła białe typu helmar 8szt., hokery białe 5szt., szafka kuchenna, stojąca, szafka zlewozmywakowa wraz z termą elektryczną, regały systemowe 4półki, wysokość 2500 szt. 2, ekspres ciśnieniowy dwugłowicowy, zestaw szkła 12os., kosz, wieszak, stojaki reklamowe A4 szt. 2, tv wraz systemem do montażu na ścianie 55cali).
 6. Instalacja elektryczna wraz z elementami (montaż oświetlenia stoiska lampy metalohalogenowe 12szt., rozdzielnie 400v63A/32A, rozdzielnia 400v 32A/230v szt. 2, montaż instalacji 230v wraz z gniazdami 230v 10szt. montaż instalacji 400v wraz z gniazdami 400v/16A 3szt, montaż instalacji sprężonego powietrza dł.50mb wraz z 5szt gniazd podłączeniowych).
 7. Demontaż stoiska w dniu 16.11.2019 w miejscu docelowym.
 8. Koszty transportu TIR zabud.:
  1. do: Monachium 06.11.2019-07.11.2019 (adres miejsca docelowego: (MESSE MÜNCHEN GMBH, Messegelände, 81823 München)
  2. z: Monachium 16.11.2019-17.11.2019.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

 

II. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Nieprzekraczalny termin realizacji umowy – zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. Transport do: Monachium 11.2019-07.11.2019 (adres miejsca docelowego: Messe München GmbH Messegelände, 81823 München)
 2. Montaż stoiska w dniu 08- 10.11.2019 w miejscu docelowym.
 3. Demontaż stoiska w dniu 16.11.2019 w miejscu docelowym.
 4. Transport z: Monachium 16.11.2019-17.11.2019.

  

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający ustala następujący warunek udziału w postępowaniu ofertowym (wynikający bezpośrednio z obowiązującego wykluczenia z możliwości wzięcia udziału w postępowaniu podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym):

Wykonawca złoży oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Do udziału w postępowaniu nie są dopuszczone podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zakaz występowania powiązań kapitałowych lub osobowych). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

UWAGA:

Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający powyższy warunek. Niespełnienie warunku przez Wykonawcę dyskwalifikuje jego ofertę ze względów formalnych i powoduje zaprzestanie jej rozpatrywania w dalszych etapach postępowania.

 

IV. SPOÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. Oferta powinna zostać złożona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać wszystkie wymagane we wzorze informacje oraz podpis i pieczęć Wykonawcy.
 3. Wymagany termin ważności oferty – minimum 30 dni od daty sporządzenia oferty.
 4. Oferty należy składać do dnia 25 października 2019 r. włącznie w następujący sposób (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego):
  1. pocztą elektroniczną na adres j.janus@techspeed.pl lub
  2. osobiście w biurze Zamawiającego pod adresem: Stawowa 4, 41-214 Sosnowiec.

 

 V. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty ważne, tj. złożone przez Wykonawców spełniających warunek wskazany w części III. (Warunki udziału w postępowaniu), oraz zgodne z wymogami określonymi w części IV. (Sposób przygotowania i składania ofert) niniejszego zapytania.
 2. Ocena będzie realizowana w oparciu o następujące kryterium:
kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
cena całkowita netto za realizację
przedmiotu zamówienia (w PLN)
100% 100

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

A) punkty w ramach kryterium będą przyznawane według następującej formuły:

C n = (C min / C r) x 100

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium

B) ocena łączna oferty zostanie przyznana według następującej formuły:

A n = C n x 100%

A n – łączna ocena oferty
C n – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium

 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryterium.

 

VI. Zastrzeżenia

Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

VII. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
 2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

 

Pełna treść zapytania wraz załącznikami

 

 

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00