Ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług

Data wprowadzenia w życie: 1 sierpnia 2015, ostatnia zmiana 22 czerwca 2022.

Ogólne Warunki Sprzedaży - TechSpeed

§ 1. Definicje umowne

Dla potrzeb niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, następującym zwrotom, pisanym z dużej litery, przypisuje się następujące znaczenie:

a. OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży i świadczenia usług, określające zasady zawierania umów sprzedaży oraz umów świadczenia usług przez TechSpeed. OWS ma zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych przez Strony, w szczególności do Umów już zawartych w zakresie tymi umowami indywidualnie nie uregulowanym, jak również do umów zawieranych w przyszłości, chyba że Strony na piśmie, pod rygorem nieważności, wyraźnie postanowią inaczej. Powoływanie się na OWS w jakichkolwiek Umowach pomiędzy Stronami nie jest wymagane dla ich uzupełniającego stosowania. Wszelkie pozostałe warunki sprzedaży lub świadczenia usług obowiązujące u Kupującego są wiążące tylko w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszymi OWS lub jeżeli zostały indywidualnie uzgodnione przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

b. Techspeed/Sprzedający – TechSpeed Bendkowski Mazur Sp.j. z siedzibą w Katowicach (40-214) przy ul. Wróblewskiego 22; KRS: 0000331990, NIP: 9542676106, REGON: 241236440, od momentu zawarcia Umowy, Techspeed nazywany jest Sprzedającym;

c. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia Towaru lub usługi u TechSpeed; od momentu zawarcia umowy, Klient nazywany jest Kupującym.

d. Towar lub Towary – produkty handlowe (maszyny i/lub ich części) sprzedawane przez TechSpeed oraz usługi świadczone przez TechSpeed w ramach umowy;

e. Zapytanie – zapytanie do TechSpeed złożone przez Klienta e-mailem o przedstawienie oferty na konkretne Towary w określonej ilości i asortymencie;

f. Oferta – oferta na konkretne Towary przygotowana przez TechSpeed na podstawie Zapytania Klienta; Informacje zamieszczone na stronie internetowej Techspeed pod adresem: https://www.techspeed.pl/ (dalej: strona internetowa Techspeed), jego katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące oferowanych przez Techspeed Towarów mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Techspeed mają charakter wyłącznie poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne Towarów podawane w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu mogą w każdym czasie ulec zmianie.

g. Zamówienie – zamówienie na zakup konkretnych Towarów, złożone przez Klienta na podstawie otrzymanej od TechSpeed Oferty;

h. Umowa – Złożenie Zamówienia na podstawie konkretnej Oferty otrzymanej indywidualnie przez Klienta, powoduje zawarcie między Stronami Umowy, na zasadach wynikających z OWS i Oferty zaakceptowanej przez Klienta. Ilekroć w OWS jest mowa o Umowie rozumie się przez to umowę zawartą na skutek zaakceptowania Oferty TechSpeed przez Klienta zgodnie z postanowieniami OWS lub Umowę zawartą poprzez wyraźną akceptację przez Techspeed Zamówienia zmienionego przez Klienta w stosunku do Oferty Techspeed lub Umowę zawartą odrębnie przez Strony. Każdorazowo OWS ma zastosowanie do Umowy w zakresie postanowień indywidualnie Umową nieuregulowanych.

i. Miejsce Dostawy – miejsce, do którego Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodnie z Umową i/lub z którego Kupujący obowiązany jest odebrać Towar we własnym zakresie. W braku odmiennych ustaleń, Miejscem Dostawy jest magazyn Sprzedającego położony w Katowicach (40-431) przy ul. Szopienickiej 64 lub magazyn producenta Towaru.

j. Data Dostawy – data, w której Towar jest gotowy do odbioru przez Kupującego w Miejscu Dostawy. Klient przyjmuje do wiadomości, Data Dostawy może ulegać zmianie. O wszelkich zmianach Daty Dostawy Sprzedający każdorazowo poinformuje Kupującego mailem. Kupujący niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego z tytułu zmian Daty Dostawy.

k. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa;

§ 2. Zawarcie Umowy

1. Klient zwraca się do TechSpeed z Zapytaniem w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres e-mail podawany każdorazowo na stronie internetowej TechSpeed. W przypadku zapytania zgłoszonego telefonicznie, dla jego ważności, wymagane jest potwierdzenie zapytania mailem. W przypadku braku potwierdzenia mailem Zapytania złożonego telefonicznie, o treści Zapytania przesądza treść oferty.

2. Zapytanie wymaga dla swojej ważności co najmniej:

a. wskazania ilości i asortymentu Towarów, których zakupem zainteresowany jest Klient;

b. podania daty i miejsca preferowanej dostawy Towarów;

c. podania, czy Klient jest przedsiębiorcą; jeśli tak, to podania numeru NIP i pełnej nazwy Klienta oraz kompletnych danych teleadresowych, w tym numeru KRS, numeru wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub numeru Klienta w rejestrze i nazwy rejestru, w którym jest zarejestrowany jako przedsiębiorca – jeśli Klient jest podmiotem nie posiadającym siedziby na terenie Polski;

3. Na podstawie Zapytania, Techspeed przygotowuje Ofertę, którą przesyła do Klienta na adres mailowy z którego otrzymał zapytanie.

4. Cena Towaru wskazana w ofercie jest ceną netto i nie zawiera kosztów transportu ani opakowania, które są wskazywane osobno.

5. Oferta jest ważna przez okres w niej wskazany od momentu jej otrzymania przez Klienta, a jeśli brak terminu ważności oferty – przez okres 7 dni od daty jej otrzymania przez Klienta. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu związania Ofertą, Umowa może zostać zawarta wyłącznie za pisemną (lub w formie wiadomości e-mail), wyraźną zgodą Techspeed na utrzymanie warunków wynikających z Oferty pomimo upływu terminu związania tą Ofertą.

6. Na podstawie otrzymanej od Techspeed Oferty, Klient wysyła do Techspeed Zamówienie (akceptację Oferty), na adres e-mail TechSpeed. Złożenie Zamówienia (czyli akceptacja Oferty), w terminie ważności Oferty, stanowi zawarcie przez Strony Umowy na warunkach wynikających z Oferty i z OWS.

7. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:

a. Klient zapoznał się uprzednio z OWS i akceptuje je bez jakichkolwiek zastrzeżeń;

b. OWS zastępuje wszelkie warunki sprzedaży lub świadczenia usług obowiązujące u Kupującego w zakresie uregulowanym przez OWS, a pozostających w sprzeczności z OWS (postanowienie niniejszego punktu znajduje zastosowanie również w sytuacji, w której Kupujący nie sprzeciwił się OWS w sposób przewidziany przez jakiekolwiek regulaminy Kupującego);

c. Klient ma zgromadzone wystarczające środki finansowe na zapłatę za Towar i w dacie składania Zamówienia nie został złożony wniosek o ogłoszenie jego upadłości, nie toczy się postepowanie w przedmiocie ogłoszenia jego upadłości ani likwidacji, nie toczą się przeciwko niemu żadne postępowania egzekucyjne ani zabezpieczające, a także nie występują przesłanki do ogłoszenia jego upadłości;

d. małżonek Klienta został uprzednio poinformowany o zawarciu i treści Umowy i wyraził na nią zgodę (zapis dotyczy wyłącznie Klientów będących osobami fizycznymi oraz wspólników spółek osobowych, a nadto pozostającymi w związku małżeńskim z ustawową lub rozszerzoną wspólnością majątkową małżeńską);

e. wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną. W razie gdyby Klient nie akceptował faktur elektronicznych, musi złożyć w Zamówieniu wyraźne zastrzeżenie w tym przedmiocie;

f. akceptuje faktury VAT bez podpisu. W razie gdyby Klient nie akceptował faktur bez podpisu, musi złożyć w Zamówieniu wyraźne zastrzeżenie w tym przedmiocie.

g. osoba działająca w imieniu i na rzecz Klienta, jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Klienta i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec TechSpeed za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie z Klientem). Na potrzeby niniejszych OWS i Umowy, przyjmuje się, że osoba akceptująca Ofertę (składająca Zamówienie) w imieniu i na rzecz Klienta, jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji Umowy.

h. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych Techspeed, w tym do przekazywania tych danych innym podmiotom, świadczącym na rzecz Techspeed usługi marketingowe i reklamowe. Jeśli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, należy wyraźnie zaznaczyć to w Zamówieniu.

i. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej e-mailem. Jeśli Klient nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych, należy wyraźnie zaznaczyć to w Zamówieniu.

8. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Techspeed odnośnie prawdziwości danych zawartych w Zamówieniu, a o których mowa w ustępie poprzedzającym, Techspeed może wstrzymać się z realizacją Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego tytułu, żądając jednocześnie dodatkowych dokumentów i informacji.

9. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę wyłącznie w oparciu o oświadczenia i zapewnienia Kupującego, o których mowa w niniejszym paragrafie, a Kupujący nadto oświadcza, że ma świadomość, że złożenie przez niego nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu, lub niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ustępie następującym, stanowić może podstawę do wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie doprowadzenia Sprzedającego do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, jak również powoduje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą Kupującego wobec Sprzedającego.

10. Jeżeli od chwili zawarcia Umowy okoliczności, o których mowa w ustępie 7 niniejszego paragrafu ulegną zmianie, Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od zmiany tych okoliczności, poinformować o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wszelkie negatywne konsekwencje obciążają Kupującego.

11. Jeśli Zamówienie przewiduje jakiekolwiek zmiany w stosunku do przedstawionej przez Techspeed Oferty, Klient, składając Zamówienie, zobowiązany jest do ich wyraźnego zasygnalizowania Techspeed poprzez wskazanie wprost w treści Zamówienia, że określone elementy Oferty zostały zmienione przez Klienta, a Umowa między Stronami zostanie zawarta wyłącznie po wyraźnym zaakceptowaniu nowego Zamówienia przez Techspeed w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail). W razie ewentualnego sporu pomiędzy Stronami przyjmuje się, że nie zasygnalizowanie przez Klienta zmian w stosunku do Oferty powoduje zawarcie Umowy o treści wynikającej z Oferty TechSpeed.

12. Brak wyraźnego zaakceptowania przez Techspeed zmian, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania Zamówienia przez Techspeed jest równoznaczny z odmową przyjęcia Zamówienia w całości.

13. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników TechSpeed w związku ze złożeniem Oferty lub z zawarciem Umowy nie są dla Sprzedającego wiążące.

§ 3. Prawa i obowiązki Stron

1. Sprzedający jest uprawniony do wykonania Zamówienia przy pomocy osób trzecich bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek zgody Kupującego w tym zakresie, jak również informowania o powyższym Kupującego.

2. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Towarów o należytej jakości oraz świadczenia usług należytej jakości.

3. Kupujący zobowiązuje się, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedającego, w szczególności do:

a. odebrania Towaru w Miejscu Dostawy;

b. terminowej zapłaty ceny;

c. używania Towaru zgodnie z jego przeznaczaniem, jak również dokumentacją, dostarczoną wraz z Towarem;

d. stosowania materiałów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta Towaru, a zalecanych przez TechSpeed;

e. ochrony znaku firmowego Sprzedającego na równi z własnym znakiem firmowym oraz regulacjami powszechnie obowiązującymi na terenie dalszej odsprzedaży – jeżeli taka następuje;

f. nie przenoszenia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie;

a nadto do czasu przejścia własności Towaru na Kupującego także do:

g. serwisowania i/lub konserwacji Towaru wyłącznie u Sprzedającego;

h. niedokonywania, bez uprzedniej pisemnej lub wyrażonej mailem, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedającego, jakichkolwiek zmian i/lub przeróbek i/lub adaptacji Towaru;

i. nie zmieniania miejsca położenia Towaru w stosunku do siedziby Klienta, bez uprzedniej pisemnej lub mailowej, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedającego;

j. udostępniania Towaru Sprzedającemu na każde jego żądanie;

k. nie oddawania Towaru ani jego części w podnajem ani do nieodpłatnego używania osobom trzecim;

l. nie ustanawiania na Towarze zastawu, ani obciążeń w jakikolwiek sposób;

m. z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego; w przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków; Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym, gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności;

n. w przypadku powzięcia przez Sprzedającego wątpliwości co do wypłacalności Kupującego, Kupujący ma obowiązek na pierwsze żądanie Sprzedającego niezwłocznie przedstawić osobiście, e-mailem lub faksem, aktualny bilans, bieżące sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty żądane przez Sprzedającego, pozwalające ocenić sytuację finansową Kupującego.

 § 4. Wykonanie Umowy

1. Dostawa Towaru do Miejsca Dostawy następuje albo (1) transportem zapewnionym przez Sprzedającego, albo (2) transportem Kupującego.

2. Sprzedający powiadomi Kupującego o Dacie Dostawy każdorazowo mailem.

3. W przypadku transportu zapewnianego przez Sprzedającego:

a. Sprzedający co do zasady nie świadczy usług transportu. Sprzedający zapewnia transport z ubezpieczeniem u profesjonalnego przewoźnika. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty zarówno pośrednie lub bezpośrednie wynikające z błędów w dostawie, wad w dostawie lub jej opóźnień, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem przewoźnika.

b. Koszt transportu, wraz z załadunkiem, opakowaniem, ubezpieczeniem itp. jest doliczany do faktury za Towar jako osobna pozycja;

c. Towar uważa się za skutecznie dostarczony w chwili przedstawienia go do rozładunku Kupującemu w Miejscu Dostawy. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Kupującego w momencie przedstawienia Towaru do rozładunku Kupującemu.

4. W przypadku transportu Kupującego:

a. Kupujący zobowiązany jest odebrać Towar w ciągu 5 Dni Roboczych od powiadomienia go o Dacie Dostawy. Po upływie tego terminu Sprzedający może obciążyć Kupującego karą umowną za opóźnienie w odbiorze, a po upływie kolejnych 5 dni roboczych, Sprzedający może anulować Zamówienie oraz swobodnie rozporządzać Towarem.

b. Towar uważa się za skutecznie dostarczony w chwili przedstawienia go do załadunku Kupującemu lub przewoźnikowi Kupującego w Miejscu Dostawy. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Kupującego w momencie przedstawienia Towaru do załadunku Kupującemu lub przewoźnikowi Kupującego.

c. Koszt transportu, wraz z załadunkiem rozładunkiem, opakowaniem, ubezpieczeniem itp. ponoszony jest bezpośrednio przez Kupującego.

5. Wraz z każdym Towarem w postaci fabrycznie nowego urządzenia Kupujący otrzymuje kompletną dokumentację techniczną producenta Towaru zawierającą instrukcję obsługi (w języku polskim), instrukcję konserwacji/kalibracji/regulacji, wykaz części zamiennych i wyposażenia opcjonalnego oraz rysunki rozłożeniowe. Wszelkie przekazywane przez Sprzedawcę wraz z Towarem dokumenty wskazujące na jakość Towaru, jego parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych, a tym samym nie stanowią zapewnienia, że Towar spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że Towar zgodnie z oświadczeniem producenta został wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami.

6. Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia Towaru nie później niż w terminie 3 dni od daty skutecznego dostarczenia Towaru, pod względem ilościowym oraz jakościowym, tj. pod kątem ewentualnych widocznych na pierwszy rzut oka wad fizycznych (powyższe nie dotyczy wad ukrytych, które mogą być zgłaszane przez cały okres gwarancji). Zbadaniu podlega również kompletność załączonej dokumentacji Towaru, o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu.

7. W przypadku ujawnienia przez Kupującego wad dostawy, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację dostawy, poprzez wysłanie na adres Sprzedającego pisma reklamacyjnego, zawierającego szczegółowy opis wad, kopię dokumentu dostawy z podpisem przewoźnika. Reklamacja dla swej ważności wymaga także daty i podpisu osoby umocowanej do reprezentacji Kupującego, oraz wysłania listem poleconym do Sprzedającego. Za datę wysłania reklamacji przyjmuje się datę nadania w placówce operatora pocztowego.

8. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu lub nienależyte zgłoszenie reklamacji dostawy (nie spełniające wymogów określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu), powoduje, że Kupujący traci prawo wysuwania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w późniejszym terminie.

9. Sprzedający ma 14 Dni Roboczych od daty otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji dostawy na jej rozpatrzenie. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za nieuwzględnienie reklamacji przez Sprzedającego.

10. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązany jest, według własnego wyboru, do dokonania naprawy lub wymiany wadliwego Towaru lub wadliwego elementu Towaru, na Towar wolny od wad, w terminie uzgodnionym z Kupującym, ale nie krótszym niż 14 Dni Roboczych, na własny koszt lub też do proporcjonalnego obniżenia ceny za Towar.

11. Wyłączone są uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi.

12. W przypadku, gdy Kupujący w dowolny sposób będzie utrudniał lub uniemożliwiał dostawę Towaru (np. bez uzasadnienia odmówi przyjęcia Towaru; miejsce dostarczenia Towaru przez przewoźnika będzie niedostępne; nie będzie osób uprawnionych do odbioru Towaru itp.), Sprzedający może obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu (w tym kosztami magazynowania Towaru, powrotnej dostawy do magazynu Sprzedającego, kosztami powtórnej dostawy wg kosztów faktycznie poniesionych oraz z uwzględnieniem czasu wg stawki za roboczogodzinę stosowanej w danym momencie u Sprzedającego itp., a także pełnego odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy), a Kupujący niniejszym Zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołanie je pokryć. Sprzedający również może anulować Zamówienie, powiadamiając o tym Kupującego mailem.

§ 5. Cena i warunki płatności

1. Za wykonanie Umowy Sprzedającemu należna jest cena każdorazowo w wysokości wskazanej przez Sprzedającego na wystawionej przez niego fakturze VAT. Sprzedający na żądanie Kupującego, wystawia też faktury walutowe – według uzgodnień z Kupującym.

2. W przypadku gdy transport Towaru zapewni Sprzedający, na fakturze wskazana jest osobno cena za Towar, a osobno cena za transport, załadunek, rozładunek, opakowanie, ubezpieczenie i ewentualne koszty przekraczania granic przez Towar, do Miejsca Dostawy.

3. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny, w tym przykładowo podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki.

4. Uprawnienie określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego Towaru w stosunku do cen z chwili zawarcia Umowy.

5. Płatność za zakupiony Towar następuje nie później niż w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego, chyba że z treści faktury VAT wynika inny termin, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazywany każdorazowo na fakturze VAT.

6. Za dzień zapłaty ceny za Towar uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego, pełną kwotą wynikającą z faktury VAT.

7. Towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do całkowitej zapłaty ceny i należności ubocznych (w tym w szczególności odsetek, kosztów windykacji i kar umownych) przez Kupującego.

8. W przypadku połączenia lub pomieszania Towaru z maszynami/urządzeniami lub innymi przedmiotami Kupującego, Strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c.

§ 6. Opóźnienie w płatnościach

1. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub którejkolwiek z rat, Sprzedający ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury VAT według własnego wyboru. Postanowienia art. 451 § 1 k.c. nie stosuje się.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub którejkolwiek z rat, Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia swoich wierzytelności i zobowiązań wobec Kupującego, nawet jeśli jedna lub obie wierzytelności potrącane nie są jeszcze wymagalne w dacie dokonywania potrącenia. Potrącenia Sprzedający dokonuje poprzez złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie. Wyłączone jest prawo potrącenia przez Kupującego jakichkolwiek wierzytelności wobec Sprzedającego, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedającego.

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub którejkolwiek z rat, Sprzedający będzie naliczał Kupującemu odsetki według swego wyboru w maksymalnej lub ustawowej wysokości, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

4. W przypadku zaległości w zapłacie którejkolwiek z rat cała cena staje się natychmiast wymagalna, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli przez Sprzedającego.

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub którejkolwiek z rat, Sprzedający ma prawo do wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień oraz nowych Zamówień oraz wstrzymania świadczenia usług na rzecz Kupującego (w tym serwisu), bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tego powodu. Sprzedający może uzależnić wykonanie już przyjętego lub nowego Zamówienia Kupującego, który zalega z płatnościami, od spłaty zaległych zobowiązań i/lub wpłaty zadatku lub zaliczki na poczet nowego Zamówienia Kupującego – według wyboru Sprzedającego.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub którejkolwiek z rat, Kupujący zostanie dodatkowo obciążony kosztami windykacji przez Sprzedającego na etapie przedsądowym, które w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosić będą 150,00 zł, z kolei w przypadku przedsiębiorców równowartość kwoty 40 € (na zasadach wynikających z art. 10 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), sądowym i egzekucyjnym (według norm przepisanych – do 6-krotności stawki minimalnej netto). W przypadku zlecenia przez Sprzedającego pozasądowej windykacji wierzytelności, koszty tej windykacji ponosi Kupujący w wysokości 10 % wartości windykowanej wierzytelności. Niezależnie od postanowień zdań poprzedzających niniejszego ustępu, koszt przygotowania ugody pozasądowej wynosi 1000,00 zł netto i obciąża w całości Kupującego.

7. Jeśli opóźnienie w zapłacie należności wobec Sprzedającego przekroczy 30 dni, wówczas Sprzedający ma prawo według własnego wyboru – wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Kupującego, bez dodatkowego wezwania Kupującego do zapłaty lub odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu Kupującemu.

§7. Gwarancja

1. Sprzedający udziela gwarancji na Towary (w rozumieniu urządzenia lub części urządzeń; nie dotyczy usług) nowe na warunkach wynikających z dokumentu gwarancji.

2. Gwarancja na Towary używane ustalana jest każdorazowo przez Strony odrębnie na piśmie w formie karty gwarancyjnej, pod rygorem nieważności. Jeżeli nie wydano oddzielnego dokumentu gwarancji na towar używany, przyjmuje się, że Sprzedający nie udzielił gwarancji na dany Towar. Do gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w zakresie w niej nieuregulowanym stosuje się uzupełniająco postanowienia niniejszego paragrafu.

3. Jeżeli Sprzedający uzna, że wada Towaru nie jest objęta gwarancją (z jakiejkolwiek przyczyny), może:

a. Zwrócić Towar Kupującemu, na jego koszt i ryzyko, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę;

b. Zwrócić się do Kupującego mailem, czy jest zainteresowany płatną naprawą/wymianą. Brak odpowiedzi Kupującego w ciągu 14 dni od daty wysłania maila przez Sprzedającego, jest równoznaczny z odmową skorzystania z płatnej naprawy/wymiany i skutkuje zwrotem Towaru Kupującemu na jego koszt i ryzyko.

4. W przypadku, gdy Kupujący wyrazi zgodę na płatną naprawę/wymianę Towaru, o której mowa w pkt. b ustępu poprzedzającego, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty za zużyte do naprawy części zamienne zgodnie z obowiązującym u Sprzedającego cennikiem sprzedaży części zamiennych według stanu na dzień zajęcia stanowiska przez Sprzedającego. Nadto Kupujący, ponosi wszelkie koszty, uznane przez Sprzedającego za celowe dla usunięcia wady, takie jak w szczególności:

a. koszt transportu tam i z powrotem, opakowania, ubezpieczenia, odbioru Towaru do i z miejsca wskazanego przez Sprzedającego,

b. koszt przejazdu serwisanta Sprzedającego do Kupującego (według stawki za 1 km aktualnie stosowanej przez Sprzedającego w obrocie gospodarczym),

c. koszt noclegu Serwisanta (według kosztu noclegu brutto rzeczywiście poniesionego przez Sprzedającego; nocleg jest konieczny w przypadku odległości do siedziby Sprzedającego do Kupującego większej niż 200 km – liczonej jako odległość po drogach publicznych),

d. koszt pracy serwisanta Sprzedającego u Kupującego (zgodnie z aktualnie stosowanymi przez Sprzedającego cenami świadczonych przez niego usług serwisowych według stanu na dzień zajęcia stanowiska przez Sprzedającego).

Kupujący wyrażając zgodę na podjęcie przez Sprzedającego czynności zgodnie z treścią niniejszego ustępu, zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie pokryć wszystkie koszty przedstawione mu do pokrycia przez Sprzedającego.

5. Wyłączone są uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady.

6. Jednym z warunków utrzymania gwarancji jest dokonywanie okresowego przeglądu gwarancyjnego Towaru przez Kupującego u Sprzedającego, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, jeżeli co innego nie wynika z karty gwarancyjnej. Dla swej ważności przegląd winien być potwierdzony na piśmie przez serwisanta Sprzedającego. Przegląd jest odpłatny na zasadach wynikających z aktualnego cennika usług serwisowych Sprzedającego, o ile nic innego nie wynika z karty gwarancyjnej.

7. Sprzedający świadczy także usługi płatnego serwisu – po upływie okresu gwarancji lub w zakresie wad/usterek nieobjętych gwarancją. Ceny usług serwisu pogwarancyjnego określane są indywidualnie, na podstawie aktualnego cennika Sprzedającego. Do zlecenia usługi serwisu płatnego stosuje się odpowiednio postanowienia § 2 niniejszych OWS.

§ 8. Poufność i tajemnica przedsiębiorstwa

1. Przez cały okres obowiązywania jakiejkolwiek Umowy między Stronami, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Kupujący zobowiązuje się względem TechSpeed do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa TechSpeed. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące TechSpeed nieujawnione do wiadomości publicznej, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogłoby wyrządzić szkodę stronie, której owe informacje dotyczą. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne TechSpeed.

2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem TechSpeed, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika ze stosownych bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, a także za wyjątkiem ujawnienia ich doradcom prawnym, finansowym i księgowym Strony, pod warunkiem, że osoby te są zobowiązane mocą przepisów powszechnie obowiązującego prawa do zachowania tajemnicy zawodowej lub zobowiązane są mocą odrębnej umowy do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w stopniu nie mniejszym niż wynikający z niniejszej umowy.

3. Kupujący zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia informacji poufnych, o których mowa w ustępach poprzedzających, przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

4. Za przestrzeganie nakazów/zakazów, o których mowa w ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu, Kupującemu nie jest należne żadne wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.

5. Do informacji poufnych nie zalicza się faktu zawarcia niniejszej umowy. Strony wyrażają zgodę na wykorzystanie tego faktu w celach reklamowych.

§ 9. Dane osobowe

1. W przypadku gromadzenia przez Sprzedającego danych osobowych (dalej Danych) Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, są one przetwarzane na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych w celu marketingu własnych Towarów i usług Sprzedającego. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez złożenie Zamówienia (akceptacji Oferty). W razie braku zgody, Kupujący winien wyraźnie napisać to w Zamówieniu

2. Administratorem danych, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jest Sprzedający. Dane te są zbierane w celach marketingowych i reklamowych, a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane mogą być udostępniane podmiotom powiązanym ze Sprzedającym lub działającym na zlecenie Sprzedającego.

3. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych przez Sprzedającego w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego Danych innemu administratorowi Danych, poprzez wysłanie e-mailem lub faksem stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Kupującego.

4. W przypadku przetwarzania Danych przez Sprzedającego, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą e-mailem lub faksem stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Kupującego.

5. Kupujący, poprzez złożenie Zamówienia, wraz z zgodą na przetwarzanie Danych, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej e-mailem. Kupujący ma prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie e-mailem stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Kupującego.

§ 10. Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, jeżeli jest ono spowodowane działaniem tzw. siły wyższej. Za siłę wyższą, o której mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się wszelkie wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron, ani jakiejkolwiek osoby, za którą Strony ponoszą odpowiedzialność, a w szczególności:

a. pożar

b. żywioły,

c. wojny,

d. konflikty zbrojne,

e. blokady,

f. zakazy państwowe,

g. obiektywna niemożliwość przekroczenia granicy,

h. embarga itd.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, o której mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, termin wypełnienia zobowiązań umownych przesuwa się proporcjonalnie do czasu, w którym będą występować okoliczności siły wyższej.

3. Strona, dla której wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy stało się niemożliwe, zobowiązana jest w formie pisemnej poinformować drugą Stronę o rozpoczęciu i zakończeniu ww. okoliczności nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich rozpoczęcia i odpowiednio w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich zakończenia.

4. Certyfikaty, wydane przez Izbę Handlową w kraju Sprzedającego, są dostatecznym dowodem poświadczającym zaistnienie w/w nieprzewidzianych okoliczności.

§ 11. Ustanie Umowy

1. Sprzedający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym lub od umowy odstąpić (według własnego wyboru) bez uprzedniego wezwania Kupującego do zaprzestania naruszeń, w przypadku:

a. gdy Kupujący narusza którekolwiek ze swoich obowiązków wynikających z OWS i/lub Umowy, w tym w szczególności:

obowiązek odebrania Towaru/obowiązek udostępnienia Sprzedającemu Towaru celem przeprowadzenia usług serwisu,

obowiązek okresowego serwisowania Towaru wyłącznie u Sprzedającego do momentu przejścia własności na Kupującego,

zakaz oddania Towaru w podnajem ani do użytkowania lub użyczenia osobom trzecim do momentu przejścia własności na Kupującego,

obowiązek terminowej zapłaty ceny, jeśli opóźnienie przekroczy 30 dni,

b. gdy Sprzedający powziął wiadomość o wszczęciu w stosunku do Kupującego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego lub postępowania kierowanego do majątku Kupującego albo o wystąpieniu przesłanek uzasadniających wszczęcie takiego postępowania,

c. w innych przypadkach – po uprzednim pisemnym wezwaniu Kupującego do usunięcia uchybień lub zaprzestania naruszeń;

2. Sprzedający może także według własnego wyboru, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym lub od umowy odstąpić, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących np. producenta Towaru, Sprzedający nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w części. W takiej sytuacji Sprzedający powiadomi o tym Kupującego na piśmie lub mailem, a Kupujący nie będzie wytaczał jakichkolwiek roszczeń na jakiejkolwiek podstawie prawnej wobec Sprzedającego, których to roszczeń niniejszym Kupujący się zrzeka bezwarunkowo i nieodwołalnie.

3. Z chwilą wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, wszelkie płatności należne Sprzedającemu z tytułu zawartej Umowy (w szczególności roszczenie o zapłatę ceny) stają się natychmiast wymagalne.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostarczy na swój koszt i ryzyko, Sprzedającemu Towar w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

5. W przypadku niedostarczenia przez Kupującego Towaru zgodnie z treścią ustępu poprzedzającego, Kupujący upoważnia Sprzedającego do wejścia na teren Kupującego i odbioru Towaru stanowiącego własność Sprzedającego, pod warunkiem uczestnictwa w tej czynności osoby trzeciej w charakterze świadka. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedający obciąży Kupującymi wszelkimi poniesionymi przez siebie kosztami odbioru Towaru i kosztami z tym związanymi ( w tym kosztami udziału świadka).

6. Niezależnie od uprawnienia Sprzedającego wynikającego z ustępu poprzedzającego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie za korzystanie z Towaru wg stawki w wysokości 1/12 ceny brutto za Towar za każdy rozpoczęty miesiąc używania Towaru, a także pokryje koszty ponadnormatywnego zużycia lub zniszczenia/uszkodzenia Towaru, w wysokości wskazanej przez Sprzedającego, na co niniejszym Kupujący wyraża nieodwołalnie i bezwarunkowo zgodę.

7. Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienie od umowy przez Sprzedającego wymaga dla swej ważności formy pisemnej lub e-mail.

8. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 60 miesięcy od daty powzięcia przez Sprzedającego wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

§ 12. Kary umowne

1. Sprzedający może obciążyć Kupującego następującymi karami umownymi:

a. za złożenie nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 7 lit. c, d lub g lub niepoinformowanie Sprzedającego o zmianie okoliczności wymienionych w tym ustępie, zgodnie z § 2 ust. 10 OWS – w wysokości 50% ceny brutto za zamówiony Towar, ale nie mniej niż 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

b. za naruszenie § 2 ust. 7 lit. g OWS – w przypadku, gdyby okazało się, że osoba działająca w imieniu Kupującego, działa bez stosownego umocowania, lub z przekroczeniem jego zakresu, osoba ta będzie zobowiązana solidarnie z podmiotem, na którego rzecz zarejestrowany jest adres e-mail, z którego złożono Zamówienie – w wysokości 100% ceny brutto za zamówiony Towar;

c. za naruszenie § 3 ust. 3 lit. a, c – f oraz g – n OWS – w wysokości 20% ceny brutto za zamówiony Towar, ale nie mniej niż 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

d. za nieprzyjęcie Towaru lub nieodebranie Towaru od Sprzedającego – w wysokości 50% ceny brutto zamówionego Towaru, ale nie mniej niż 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

e. za naruszenie paragrafu 8 ust. 1-2 OWS – za naruszenie postanowień o poufności, w wysokości 10.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

f. za naruszenie paragrafu 11 ust. 4 OWS – za nie dostarczenie Sprzedającemu Towaru w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji, w terminie w nim wskazanym – w wysokości 75% ceny brutto zamówionego Towaru, ale nie mniej niż 2.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

g. za rozwiązanie (odstąpienie lub wypowiedzenie) Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 50% wartości ceny brutto za zamówiony Towar, ale nie mniej niż 10.000,00 zł;

2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości pociągnięcia Kupującego do odpowiedzialności cywilnej i karnej na zasadach określonych w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach polskiego prawa.

3. Kara umowna zostanie naliczona bez wysłania uprzedniego pisemnego oświadczenia, na podstawie Umowy i/lub OWS i płatna jest niezależna od faktu poniesienia i wysokości ewentualnej szkody, a także nie jest niczym limitowana.

4. Kary umowne podlegają łączeniu, a w przypadku wystąpienia kary umownej za naruszenie postanowień Umowy i/lub OWS, nalicza się ją bądź do daty prawidłowego wykonania zobowiązania Kupującego (lub do daty zaprzestania naruszeń), bądź do daty złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Strony dopuszczają łączne naliczenie kary za naruszenie Umowy i/lub OWS i kary za odstąpienie od Umowy, jeśli oba te przypadki wystąpią.

5. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania niezależnie od zastrzeżonej kary umownej.

6. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny, o której mowa w paragrafie 5 ust. 1 OWS.

§ 13. Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do faktycznie poniesionej przez Kupującego, należycie udokumentowanej, bezpośredniej straty rzeczywistej, z wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich oraz utraconych korzyści. Wartość odszkodowania nie może jednak przekroczyć ceny netto za Towar zamówiony przez Kupującego.

2. Sprzedający nie zapewnia przydatności Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego Umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.

3. W sytuacji, gdy Sprzedający w indywidualnych uzgodnieniach z Kupującym, dokonanych co najmniej mailem, deklaruje przydatność do określonego celu lub uzyskanie określonych parametrów, warunkiem przydatności czy uzyskania określonych parametrów, jest tożsamość warunków korzystania z Towaru oraz komponentów.

4. Z chwilą przekazania Towaru przewoźnikowi, zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 OWS, odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Towaru przechodzi na Kupującego. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady, uszkodzenie lub utratę Towaru przez przewoźnika.

5. Sprzedający nie odpowiada za szkody w mieniu ani na osobie tak Kupującego ani osób trzecich wyrządzone przez wadliwy Towar.

6. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za naruszenie przez producenta Towaru jakichkolwiek praw wyłącznych osób trzecich, praw na dobrach niematerialnych, w tym patentów, wzorów użytkowych, praw autorskich i pokrewnych i innych tym podobnych.

7. Sprzedający zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy sprzedaży w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. W takim wypadku obowiązują zasady wynikające z gwarancji jakości.

8. Sprzedający zastrzega, że Towary stanowią urządzenia specjalistyczne, którymi posługiwać się mogą wyłącznie osoby wykwalifikowane w tym zakresie. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, że jakiekolwiek używanie Towarów wymaga zachowania najwyższej ostrożności, korzystania z Towaru zgodnie z wszelką dokumentacją dostarczaną wraz z Towarem (w szczególności z instrukcją obsługi, Dokumentacją Techniczno-Ruchową, pisemnymi instrukcjami Sprzedającego), a także z zachowaniem zasad BHP i najlepszej wiedzy technicznej, zaś korzystanie przez osoby niewykwalifikowane jak również niezgodnie z instrukcją, dokumentacją techniczno-ruchową, przepisami BHP czy najlepszą wiedzą techniczną może prowadzić do utraty zdrowia lub życia, a także szkody majątkowej.

9. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za używanie Towarów w sposób sprzeczny z treścią ustępu poprzedzającego.

§ 14. Doręczenia

1. Ilekroć w OWS lub Ofercie jest mowa o kontakcie/korespondencji w formie e-mail, Strony dopuszczają również formę korespondencji pisemnej, a to poprzez wysłanie drugiej Stronie na adres jej siedziby listu poleconego.

2. Doręczenia uważa się za skutecznie dokonane w następujących przypadkach i terminach:

a. W formie pisemnej – jeśli pismo, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji strony, zostało wysłane listem poleconym na adres Kupującego wynikający z Umowy lub Zamówienia lub zmieniony zgodnie z OWS:

w dacie jego odebrania przez dowolną osobę pod tym adresem;

w dacie pierwszej adnotacji operatora pocztowego lub przewoźnika o odmowe odebrania, nie zastaniu adresata pod tym adresem, adnotacji „adresat wyprowadził się”, „adresat nieznany” lub tym podobnego;

b. W formie e-mail – jeśli e-mail został wysłany na adres elektroniczny Klienta/Kupującego, z którego wysłano Zapytanie lub inny podany przez Kupującego – w dacie i godzinie wysłania przez TechSpeed;

3. Adres e-mail Klienta, jest odpowiednio adresem e-mail, z którego przesłano Zamówienie, a nadto na który Techspeed przesyła wszelkie materiały i zapytania związane z realizacją Umowy. Zmiana adresu e-mail, z którego wysłano Zapytanie, jest wiążąca dla Sprzedającego od momentu wyraźnego pisemnego powiadomienia go o tym fakcie. Brak wyraźnego potwierdzenia przez Techspeed otrzymania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 7 Dni Roboczych jest równoznaczny z jego nieotrzymaniem. W przypadku braku otrzymania przez Techspeed powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu, zmiana adresu e-mail jest dla Sprzedającego niewiążąca, zaś informacje i materiały przesłane na dotychczasowy adres e-mail, uważa się za skutecznie doręczone Kupującemu.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. OWS jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający ma prawo dokonania uzupełnienia lub zmiany OWS w każdym czasie.

2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany OWS będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedającego na jego stronie internetowej i obowiązywać będą pomiędzy Stronami od dnia ich ogłoszenia, pod warunkiem niezgłoszenia przez Kupującego, w terminie 5 Dni Roboczych od daty ich ogłoszenia, sprzeciwu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do czasu dokonania przez Strony indywidualnych ustaleń w zakresie zakwestionowanych przez Kupującego uzupełnień lub zmian, wiążące dla Stron będą postanowienia OWS w dotychczasowym brzemieniu.

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem zmian o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.

4. OWS, jak i wszelkie Umowy zawierane przez Sprzedającego, podlegają prawu polskiemu (tak materialnemu jak i procesowemu), a w sprawach nieuregulowanych w OWS znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Polski przepisów prawa.

5. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności między treścią OWS a Oferty lub innego indywidualnie sporządzonego przez TechSpeed dokumentu, pierwszeństwo ma treść Oferty lub innego indywidualnie sporządzonego przez TechSpeed dokumentu.

6. W stosunku do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, wszelkie postanowienia OWS nie uchybiają ich uprawnieniom oraz obowiązkom Sprzedającego, a wynikającym z bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie przepisów polskiego prawa. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS a bezwzględnie i powszechnie obowiązującymi postanowieniami przepisów polskiego prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastosowanie znajdą bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, a niniejsze OWS tylko uzupełniająco, w zakresie niesprzecznym z bezwzględnie wiążącymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Jakiekolwiek wierzytelności Kupującego wobec Sprzedającego z jakiegokolwiek tytułu nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych (w szczególności cesji) bez uprzedniej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Sprzedającego.

8. Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich spraw wynikających z zawieranych przez Sprzedającego Umów jest polski sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

9. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne lub Umowa zawierać będzie lukę, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWS i Umowy, zaś postanowienie nieważne, zostanie zastąpione postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

10. Niewykonywanie lub opóźnienie w wykonaniu jednokrotne lub wielokrotne przez Sprzedającego jakichkolwiek uprawnień wynikających z OWS i Umów, lub wykonywanie ich w sposób sprzeczny z postanowieniami OWS lub Umów (na korzyść Kupującego) lub przyjęcie na siebie jednorazowo lub kilkakrotnie jakiegoś obowiązku nie wynikającego z Umowy lub OWS, nie powoduje zrzeczenia się tych uprawnień przez Sprzedającego, czy też przyjęcia na siebie obowiązków nie wynikających z OWS.

 

 

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00