Ogólne warunki zakupu towarów i usług

Data publikacji: 7 marca 2017

§ 1 Przedmiot Umowy i oświadczenia Wykonawcy

1. Dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu oraz Umów, stosuje się następujące definicje:

a. OWZ – niniejsze ogólne warunki określające zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów, jak również wszelkich umów przedwstępnych, związanych z zawartą umową lub późniejszych umów. OWZ mają zastosowanie i są częścią wszelkich Umów zawieranych ze Sprzedającymi, w szczególności do Umów już zawartych w zakresie tymi umowami indywidualnie nie uregulowanym, chyba że Strony na piśmie, pod rygorem nieważności, wyraźnie postanowią inaczej. Powoływanie się na OWZ w jakichkolwiek Umowach pomiędzy Stronami nie jest wymagane dla ich włączenia do treści tych umów. OWZ mają pierwszeństwo przed zasadami INCOTERMS, które stosuje się jedynie uzupełniająco w zakresie w jakim nie są one sprzeczne z niniejszymi OWZ. Zawarcie przez Strony Umowy stanowi potwierdzenie zapoznania się i akceptacji przez Sprzedającego niniejszych OWZ i jednoczesne uchylenie warunków sprzedaży lub świadczenia usług obowiązujących u Sprzedającego, a pozostających w sprzeczności z OWZ i zastąpienie ich niniejszymi OWZ. Regulacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie również w sytuacji, w której Kupujący nie sprzeciwił się tym warunkom w sposób przewidziany przez Sprzedającego. Wszelkie pozostałe warunki sprzedaży lub świadczenia usług obowiązujące u Sprzedającego są wiążące tylko w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z niniejszymi OWZ lub jeżeli zostały indywidualnie uzgodnione przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. OWZ mają uzupełniające stosowanie do warunków indywidualnie uzgodnionych przez Strony.

b. Wykonawca/Sprzedający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Kupujący zawiera Umowę lub dokonuje jakichkolwiek innych czynności, które skutkują nabyciem Towaru/Usługi/Dzieła Sprzedającego. Jeśli Sprzedającym nie jest osoba fizyczna, osoba działająca za Sprzedającego, poprzez działania wymienione w zdaniu poprzedzającym oświadcza, że jest odpowiednio umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu Sprzedającego i ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Kupującego za zgodność z prawdą niniejszego oświadczenia, a także za zaciągnięte zobowiązanie (solidarnie ze Sprzedającym);

c. Zamawiający/Kupujący – Techspeed Bendkowski, Mazur sp. j. z siedzibą w Katowicach (40-214 Katowice), ul. Wróblewskiego 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000331990; NIP: 9542676106.

d. Towar – produkty handlowe (materiały, urządzenia, części urządzeń, wyposażenie, maszyny, konstrukcje, części konstrukcji itp.) o standardowych parametrach, dostępne w ofercie Wykonawcy, sprzedawane wraz z dokumentacją techniczną wraz z i/lub usługami przez /Wykonawcę w ramach Umowy. Dla potrzeb niniejszych OWZ przez Towary rozumie się także Usługi i Dzieła, o ile z OWZ nie wynika wprost postanowienie odmienne, natomiast jeśli w OWZ jest mowa o Usłudze/gach lub Dziele, wówczas rozumie się przez to wyłącznie odpowiednio Usługę lub Dzieło w rozumieniu niniejszych OWZ.

e. Usługa – usługi świadczone przez Wykonawcę;

f. Urządzenie/Dzieło – urządzenie o indywidualnie uzgodnionych parametrach, wykonywane przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego.

g. Cena – oznacza całkowitą cenę Towaru wraz z podatkiem VAT i/lub innymi podatkami czy opłatami zgodnie z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami, jak również pełne koszty ubezpieczenia, pakowania, wysyłki (zarówno dostawy, jak i zwrotu), chyba że Umowa stanowi inaczej.

h. Miejsce dostawy – domyślnie jest to zakład Zamawiającego w Rybniku. Umowa może określać ustalone przez Strony.

i. Data dostawy – (datę przyjęcia dostawy / datę przyjęcia towarów) rozumie się datę podpisania dokumentu dostawy przez przedstawiciela Zamawiającego, które nastąpić winno po rozładunku towarów/dzieła w miejscu dostawy.

j. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego polskiego prawa; Dniem roboczym zakładu na potrzeby świadczenia usług o których mowa w OWZ, jest dzień roboczy w godzinach od 6.00 – 22.00. Dniem roboczym biura/recepcji/administracji jest dzień roboczy w godzinach od 8.00 – 16.00.

k. Oferta wstępna – oferta o której mowa w § 2 ust. 2 OWZ.

l. Oferta szczegółowa/wiążąca – oferta stanowiąca podstawę do zawarcia Umowy.

m. Zamówienie – zamówienie złożone przez Zamawiającego na podstawie oferty szczegółowej Wykonawcy. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie Umowy.

n. Umowa – poszczególne konkretne umowy zawierane w ramach OWZ ramowej i na zasadach z niej wynikających, do których stosuje się postanowienia OWZ. Oświadczenia stron złożone w OWZ stosuje się do każdej Umowy.

o. Wynagrodzenie – wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego wykonania danej Umowy;

2. Przedmiotem OWZ jest:

a. dostawa towarów;

b. świadczenie usług;

c. wytwarzanie i dostarczanie urządzeń wymienionych w Zamówieniach, na zasadach określonych w OWZ.

3. Jeśli w konkretnej Umowie nie postanowiono odmiennie, do obowiązków Wykonawcy w ramach wytworzenia i dostarczenia urządzeń, o czym mowa w pkt. c ustępu poprzedzającego, należy w szczególności:

a. Wykonanie projektu technicznego dzieła,

b. Wykonanie dzieła zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem,

c. Dostawa dzieła do miejsca dostawy,

d. Prezentacja dzieła,

e. Uruchomienie dzieła,

f. Przekazanie dokumentacji technicznej,

g. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zatwierdzeń, dopuszczeń, certyfikacji odpowiednich dla dzieła oraz badań itp., przewidzianych w prawie polskim i europejskim;

h. Szkolenie personelu Zamawiającego i osób wskazanych przez Zamawiającego,

i. Zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego w czasie trwania ruchu próbnego w zakładzie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i zgodnie z wymogami Zamawiającego leży w granicach jego możliwości merytorycznych i technicznych i nie istnieją żadne przeszkody w tym w szczególności natury technicznej, uniemożliwiające mu należyte wykonanie postanowień OWZ.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, zgody, dopuszczenia, szkolenia i certyfikaty przewidziane prawem, niezbędne do realizowania przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że dzieła stanowić będą efekt jego działań i żadnym osobom trzecim (w tym także pracownikom ani współpracownikom Wykonawcy) nie będą przysługiwać żadne prawa ani roszczenia do dzieł ani w związku z dziełami.

7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną polisę ubezpieczeniową/umowę ubezpieczenia OC obejmującą ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkiej odpowiedzialności cywilnej (w tym za szkody wyrządzone przez Wykonawcę na osobie lub mieniu powstałe w związku z realizacją Umowy). Minimalna suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota Wynagrodzenia Wykonawcy, ale w każdym przypadku nie może być niższa niż 100.000,00 zł. Okres ubezpieczenia musi obejmować min. okres realizacji poszczególnych Umów oraz okres gwarancji i rękojmi, w zależności od tego, który z tych okresów trwa dłużej. W przypadku wygaśnięcia Polisy OC w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca dopełni wszelkich formalności niezbędnych do zachowania jej ciągłości (zawarcie nowej umowy, zapłacenie odpowiednich składek itp.). W razie nieprzedłużenia polisy zgodnie z obowiązkami wynikającymi z OWZ, mimo wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do wykupienia polisy od wybranych przez siebie ryzyk, we własnym zakresie i potrącenia kosztów wynikłych z tego tytułu z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, oryginału ważnej polisy OC/ umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. poprzedzającym niniejszego paragrafu. W razie niewykonania tego obowiązku, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,07% Wynagrodzenia brutto z danej Umowy obowiązującej w momencie złożenia żądania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu oryginału ważnej polisy/umowy (a jeśli w danym momencie obowiązuje więcej niż jedna Umowa, to kara umowna obejmuje kwotę 0,07% Wynagrodzenia brutto z każdej obowiązującej w danym momencie Umowy.

9. Gdyby którekolwiek z oświadczeń, zawartych w treści ustępów poprzedzających niniejszego paragrafu, okazało się nieprawdziwe lub niezależnie od przyczyny Wykonawca naruszyłby treść oświadczenia zawartego w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu, wówczas Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z lub na podstawie takiej sytuacji.

§ 2 Zawarcie poszczególnych Umów w ramach umowy ramowej
1. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy mailem, w którym opisuje swoje zapotrzebowanie. W szczególności Zamawiający określa:
a. asortyment zamawianych towarów lub rodzaj usług ewentualnie specyfikację dzieła;

b. ilość towarów/dzieł/usług;

2. Wykonawca przesyła Zamawiającemu mailem ofertę wstępną.

3. W odpowiedzi na ofertę wstępną Zamawiający przesyła Wykonawcy zamówienie wstępne, w którym określa:

a. Ilość i asortyment zamawianych towarów lub rodzaj usług ewentualnie specyfikację dzieła ze wskazaniem języka w jakim dzieło ma być tworzone (z powołaniem na Ofertę Wykonawcy);

b. termin realizacji danego zamówienia i terminy pośrednie – jeśli występują;

c. obowiązek i miejsce tworzenia kopii zapasowych zgodnie z § 3 ust. 8 OWZ – jeśli występuje;

d. wykonanie osobiste lub przy udziale podwykonawców;

e. odbiory częściowe i końcowy – zgodnie z § 4 OWZ – jeśli występują;

f. wynagrodzenie (ryczałtowe czy kosztorysowe),

g. termin płatności i sposób płatności (czy zaliczkowo, czy częściami),

h. waluta zamówienia,

i. dokumentacja, która ma być przekazana Zamawiającemu wraz z wykonanym dziełem/usługą/towarem (jeśli inna niż wynikająca z OWZ), język sporządzenia dokumentacji;

j. kto ponosi koszty dostawy towarów/dzieła;

k. koszty ubezpieczenia dostawy;

l. kto odpowiada za rozładunek towarów/dzieła;

m. czy Zamawiający rezygnuje z prezentacji, o której mowa w § 3 ust. 3; W braku

n. osoba kontaktowa w sprawie danej Umowy;

o. czy uruchomienie wymaga prac w soboty oraz w dni wolne od pracy ponad 16 godzin;

p. zakres przeniesienia praw własności intelektualnej (jak w OWZ/inny);

4. Na podstawie wytycznych z ust. 3 Wykonawca przedstawia ofertę szczegółową (wiążącą). Przed złożeniem oferty szczegółowej Wykonawca obowiązany jest uzyskać od Zamawiającego wszelkie informacje potrzebne do ustalenia, jaka dokumentacja, w tym certyfikacja, badania itp. mają zastosowanie do danego dzieła. Zamawiający na pytanie Wykonawcy poda z czym dzieło ma współpracować (z jakimi urządzeniami/systemami itp.), żeby Wykonawca mógł ocenić jakie normy dzieło powinno spełniać.
5. Wszelkie odstępstwa od specyfikacji muszą być określone przez Wykonawcę w formie pisemnej na etapie składania oferty szczegółowej. Zatwierdzenie w/w odstępstw od specyfikacji musi być dokonane przez osoby odpowiedzialne za realizację danej Umowy (osoby wskazane w § 18 (zatytułowanym: Kontakt).
6. W oparciu o ofertę szczegółową Zamawiający składa zamówienie.
7. Do zawarcia konkretnej umowy (Umowa) dochodzi w dacie złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
8. W konkretnym przypadku Strony mogą pominąć etap, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu i na podstawie zapytania Wykonawca może od razu przedstawić ofertę szczegółową, zaś Zamawiający może od razu złożyć zamówienie. Jeśli oferta nie jest opatrzona oznaczeniem „wstępna” wówczas poczytuje się ją za ofertę szczegółową i złożone na jej podstawie zamówienie nie stanowi zamówienia wstępnego, a zamówienie wiążące strony.

§ 3
Warunki wykonania dzieła/usługi/dostawy towarów
1. Dzieło zostanie wykonane na podstawie Umowy, w szczególności na podstawie Specyfikacji, a także na podstawie pisemnych (e-mail lub w systemie do zarządzania projektami firmy Techspeed) wskazówek i zaleceń Zamawiającego. Wskazówki Zamawiającego, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią integralną część Umowy. Wskazówki Zamawiającego mogą być (a) przyjęte bez zastrzeżeń przez Wykonawcę albo (b) mogą powodować konieczność przedstawienia przez Wykonawcę oferty uzupełniającej (zmieniającej w szczególności czas Umowy i Wynagrodzenie Wykonawcy) albo (c) mogą zostać odrzucone przez Wykonawcy z podaniem przyczyny. Każda z ww. opcji wymaga formy e-mail pod rygorem nieważności. W razie braku odpowiedzi Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania wskazówek, przyjmuje się, że zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń przez Wykonawcę. W razie przedstawienia nowej oferty uzupełniającej przez Wykonawcę, procedurę opisaną w § 2 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio. W razie odrzucenia wskazówek przez Wykonawcę, odpowiedzialność za konsekwencje odrzucenia spoczywa na Wykonawcy.
2. Ze strony Zamawiającego wskazówek i zaleceń, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu mogą udzielać osoby, o których mowa w § 18 (zatytułowanym: Kontakt), wskazane na potrzeby każdej Umowy.
3. Jeśli z Umowy nie wynika postanowienie odmienne, Wykonawca jest zobowiązany wykonać prezentację proponowanego dzieła/usługi/rozwiązania osobom o których mowa w ustępie poprzedzającym lub innym wskazanym przez Zamawiającego, w celu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Akceptacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi odbioru dzieła/usługi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie dzieła. W trakcie prezentacji Wykonawca powinien przedstawić wszystkie wyjątki od wymagań wynikających z Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania najwyższej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków objętych OWZ oraz Umową, wymaganej od specjalisty, jak również do przestrzegania wymogów zawartych w Specyfikacji oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa europejskiego (unijnego) i polskiego, a także w normach europejskich i polskich. W szczególności dzieło/towar powinno spełniać wymogi Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE czy dyrektywy ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ROHS 2011/65/UE, (lub innych aktów prawnych zmieniających lub zastępujących te dyrektywy w przyszłości) lub być tak przystosowane i zaprojektowane, aby po zabudowaniu w maszynie, odpowiednie wymagania spełniała maszyna jako całość.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło z materiałów nowych, o należytej jakości, spełniającej odpowiednie normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadających atesty wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy polskiego i europejskiego (unijnego) prawa.
6. Każde dzieło/towar, co do którego powszechnie obowiązujące przepisy polskie i europejskie tego wymagają, winno być oznaczone znakiem CE, a Wykonawca musi posiadać deklarację WE do tego oznaczenia i zobowiązany jest okazać ją na każde żądanie Zamawiającego.
7. Wykonawca obowiązany jest dobrać takie komponenty, co do których producent zadeklaruje, że nie są planowane do wycofania przez 24 miesiące od daty odbioru końcowego dzieła. W przypadku wycofania danego komponentu/elementu z rynku, Wykonawca jest obowiązany zaoferować zamawiającemu wykonanie lub dostosowanie elementu zamiennego, o parametrach kompatybilnych z dziełem, o jak najniższych kosztach uzyskania takiego elementu. Przedstawienie oferty jest bezpłatne, natomiast wykonanie komponentu/elementu następuje na zasadach nowej Umowy, zawartej na zasadach opisanych w § 2 ust. 4 – 7 OWZ.
8. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania terminów wynikających z Umowy, co jest jego podstawowym obowiązkiem. Jakiekolwiek przesunięcia terminów pośrednich nie mają wpływu na termin końcowy wykonania dzieła/usługi/dostawy towarów, chyba że strony wyraźnie, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, postanowią inaczej.
9. Wykonawca wykona dzieło osobiście, o ile z Umowy nie wynika zgoda Zamawiającego na korzystanie z podwykonawców. Jeśli Zamawiający wyraził pisemną, pod rygorem nieważności, zgodę na korzystanie z podwykonawców, wówczas Zamawiający odpowiada za swoich pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej współpracy), których zobowiąże do zachowania poufności w granicach nie mniejszych niż wynikająca z OWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i współpracowników. Jednocześnie Wykonawca zapewnia, że jego pracownikom ani współpracownikom nie będą przysługiwały jakiekolwiek prawa na dobrach niematerialnych do towarów. Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynagrodzenie pracowników lub współpracowników Wykonawcy.
10. Zamawiający udostępni Wykonawcy własny system do zarządzania projektami lub inną platformę ustaloną między stronami co najmniej mailem, w celu zarządzania realizacją dzieła/usługi, zgłaszania błędów i poprawek, śledzenia postępów w realizacji dzieła/usługi, spisywania ilości czasu poświęconego przez Wykonawcę na wykonanie dzieła/usługi. To uzupełnia korespondencję e-mail w sprawach technicznych.
11. Zamawiający udostępni Wykonawcy serwer ftp lub równoważny do dokonywania kopii zapasowych dzieła lub przesyłania plików i danych o dużej pojemności
12. Wykonawca ma obowiązek (jeśli z Umowy nie wynika zwolnienie Wykonawcy z niniejszego obowiązku) tworzenia raz w tygodniu kopii zapasowych oprogramowania, projektów mechanicznych, elektronicznych i innych (w zależności od tego, które mają zastosowanie w danej Umowie) i wysyłania ich na serwer ftp, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, a także spisywania ilości czasu poświęconego przez Wykonawcę na wykonanie dzieła/usługi na platformie do zarządzania projektami.
13. Niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w ustępie poprzedzającym, upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej za każdy przypadek nieumieszczenia kopii zapasowej na platformie lub serwerze ftp mimo wezwania przez Zamawiającego, w wysokości 0,5% całkowitego Wynagrodzenia brutto z danej Umowy za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi.
14. Wykonawca nie może zamieszczać w dziele jakichkolwiek oznaczeń, numerowania, nazw, symboli, słownictwa itp. identyfikujących Wykonawcę lub jego pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej współpracy), za wyjątkiem wymagań nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy komponentów do urządzeń/towarów, pozyskiwanych przez Wykonawcę od podmiotów zajmujących się masową produkcją/sprzedażą danego komponentu/towaru.
15. Zamawiający jest uprawniony w każdej chwili do dokonania kontroli wykonania dzieła/usługi zarówno przez swoich pracowników jak i przez podmioty trzecie. W przypadku negatywnego wyniku kontroli przez podmiot zewnętrzny, Wykonawca pokryje koszty tej kontroli, na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kosztów kontroli i związanych z kontrolą, z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet jeśli jedna lub obie wzajemne wierzytelności nie stały się jeszcze wymagalne. W razie uniemożliwienia kontroli przez Wykonawcę mimo uzgodnienia terminu lub nieuzgodnienia terminu przez Wykonawcę w ciągu 2 dni, zostanie on obciążony karą pieniężną wysokości 20% wynagrodzenia z danej Umowy, jednak nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego podmiotowi kontrolującemu za gotowość do wykonania usługi. Przez negatywny wynik kontroli rozumie się niezgodność dzieła/usługi z Umową, w tym ze specyfikacją oraz wszelkimi załącznikami do Umowy (zaakceptowanymi przez Wykonawcę wskazówkami Zamawiającego itp.).

§ 4
Odbiory dzieła/usługi
1. Jeśli to wynika z Umowy, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu dzieło/usługę do odbioru w terminach wynikających z Umowy.
Odbiory pośrednie
2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów pośrednich dzieła/usługi (jeśli w danej Umowie będą uzgodnione) poprzez podpisanie protokołu odbioru danego etapu (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do OWZ) i przesłanie go mailem do Wykonawcy. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów pośrednich będzie następować w ciągu 5 dni od daty otrzymania danego etapu do akceptacji mailem od Wykonawcy. W razie niedotrzymania ww. terminu, odbiór danego etapu nastąpi w najbliższym możliwym terminie.
3. W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do danego etapu lub wystąpią wady nieistotne, może:
a. Dokonać odbioru etapu z wyznaczeniem Wykonawcy odpowiedniego terminu, nie dłuższego niż 5 dni, do usunięcia wad,
b. Odmówić odbioru żądając usunięcia wad i ponownego zgłoszenia do odbioru w określonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni,
c. Obniżyć Wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej dzieła/usługi.
Procedura opisana w pkt. a i b niniejszego punktu może być powtarzana, wg wyboru Zamawiającego – (1) aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego lub (2) w przypadku, gdy Zamawiający będzie miał dwukrotnie zastrzeżenia do danego etapu, Zamawiający może według własnego wyboru dokonać samodzielnie wykonania zastępczego danego etapu i obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do poniesionych nakładów rozliczanych wg stawek stosowanych przez Zamawiającego lub zlecić wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu.
4. Jeśli Zamawiający po raz trzeci odmówił Wykonawcy odbioru dzieła/usługi lub poszczególnego etapu, z uwagi na wady dzieła/usługi lub niezgodność dzieła/usługi z postanowieniami Umowy lub OWZ, Zamawiający może – wg własnego wyboru – odstąpić od Umowy w całości albo w części lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do wykonania dzieła/usługi i bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania dzieła/usługi.
5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne, nienadające się do usunięcia, Zamawiający może – wg własnego wyboru Zamawiającego – odstąpić od Umowy w całości albo w części lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
6. Za wady istotne uznaje się wszelkie wady, które uniemożliwiają korzystanie z dzieła/ usługi.
7. Brak akceptacji danego etapu lub opóźnienie Zamawiającego w odbiorze ponad 5 dni może stanowić podstawę przesunięcia innych terminów, pod warunkiem powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o tym fakcie (tj. o wpływie braku odbioru danego etapu na inne terminy lub na termin końcowy dzieła) na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Akceptacja poszczególnych etapów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie dzieła/poprawne wykonanie usługi.
Postępowanie przed odbiorem końcowym
9. W sytuacji, gdy dostawa dzieła następuje przed odbiorem końcowym, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z dostarczanym dziełem Zamawiającemu informacje o sposobie postępowania z dziełem do czasu odbioru końcowego, w formie pisemnej lub e-mail pod rygorem nieważności. Negatywne konsekwencje wynikające z nienależytego postępowania z dziełem, w razie braku informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, obciążają Wykonawcę.
10. Gdy Wykonawca ma wykonać jakieś czynności dotyczące dzieła na miejscu dostawy, obowiązany jest wykonywać te czynności w godzinach pracy Zamawiającego, a w przypadku gdy miejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Zamawiającego, jeśli dostawa jest w dni robocze, to w godzinach pracy danego zakładu; a jeśli dostawa jest w innym czasie niż dni robocze, to według wskazania Zamawiającego, o czym musi być powiadomiony Wykonawca.
Odbiór końcowy
11. Postanowienia ustępów poprzedzających dotyczące odbiorów pośrednich, mają odpowiednie zastosowanie do odbioru końcowego.
12. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 28 dni od daty zgłoszenia dzieła/usługi do odbioru końcowego przez Wykonawcę, a w razie niedotrzymania ww. terminu, odbiór danego etapu nastąpi w najbliższym możliwym terminie . Do czasu odebrania dzieła/usługi przez Zamawiającego na podstawie pisemnego końcowego protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń, dzieło/usługę uważa się za niewykonane.
13. Zamawiający dokonuje odbioru końcowego dzieła/usługi poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do OWZ, bez zastrzeżeń ani jakichkolwiek uwag. Tylko tak podpisany protokół odbioru końcowego, stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Zamawiającego, postanowienia ust. 3 – 6 niniejszego paragrafu stosuje się.
14. Do dostawy dzieła postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio, w zakresie w jakim postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią odmiennie.

§ 5
Warunki dostawy towarów
1. Wykonawca ponosi koszty dostawy, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej.
2. Dokumentem dostawy może być albo list przewozowy albo dokument wydania magazynowego (WZ) albo inny dokument, potwierdzający dostawę. W przypadku dzieła, dokumentem dostawy może być protokół odbioru końcowego dzieła, o którym mowa w § 4 ust. 13 OWZ, jeśli odbiór końcowy dzieła będzie dokonywany w miejscu dostawy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia towarów w transporcie do momentu przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, na kwotę ich wartości brutto wynikającą z Umowy, o ile wartość towaru nie przekracza 20.000,00 zł netto. Koszty ubezpieczenia wliczone są w cenę dostawy towarów. Jeśli wartość towaru przekracza 20.000,00 zł netto, wówczas koszty ubezpieczenia muszą być wyodrębnione w ofercie szczegółowej i wymagają uprzedniego pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego w toku składania zamówienia (zgodnie z § 2 OWZ).
4. Wraz z towarami do transportu, Wykonawca przekazuje dokument dostawy.
5. Rozładunek jest dokonywany przez Zamawiającego, o ile w Umowie nie ustalono inaczej, a nadto następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile w Umowie nie ustalono inaczej.
Kontrola dostawy/reklamacja dostawy
6. Odbiór ilościowy towarów i jakościowy towarów (pod względem wad powstałych w transporcie i podczas rozładunku) następuje przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty dostawy towarów do miejsca dostawy, w zakresie wad, które mogą być dostrzeżone podczas odbioru (braków widocznych gołym okiem).
7. Pozostałe wady jakościowe towarów mogą być zgłaszane przez Zamawiającego przez cały okres gwarancji.
8. O wadach ilościowych i jakościowych ujawnianych zgodnie z treścią ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę co najmniej mailem.
9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć brakujące towary (przy wadach ilościowych) oraz towary wolne od wad (przy wadach jakościowych), na własny koszt i własnym staraniem, w terminie 10 dni licząc od daty wysłania Wykonawcy przez Zamawiającego zawiadomienia o wadach towarów, zgodnie z treścią ust. 8 niniejszego paragrafu. Równocześnie Wykonawca jest zobowiązany odebrać na własny koszt i własnym staraniem towary wadliwe.
10. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków reklamacyjnych określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto z danej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
11. Podpisanie przez Zamawiającego jakiegokolwiek protokołu lub dokumentu dostawy, o których mowa w OWZ, bez zastrzeżeń, nie pozbawia Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu wad towarów (ilościowych lub jakościowych).
12. Dokumenty podpisane przez osobę inną niż Wykonawca (w szczególności dokumenty dostawy itp.) są prawnie wiążące dla stron OWZ, niezależnie od tego czy osoba, która je podpisała była uprawniona do reprezentacji Wykonawcy.

§ 6
Dokumentacja
1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed datą wyznaczoną na odbiór końcowy przez Zamawiającego, kompletną dokumentację dotyczącą dzieła/towaru, w tym w szczególności:
a. instrukcję obsługi/użytkowania dzieła w wersji edytowalnej;
b. kompletną dokumentację wykonywanego przez Wykonawcę dzieła/usługi, określoną w Umowie (każdorazowo: listę komponentów i części zamiennych odpowiednio opisanych, z numerami artykułów (w tym indeksami katalogowymi, typami, modelami nadanymi przez producentów dla każdego artykułu) i nazwami producentów, oraz nadanymi według ustalania z Zamawiającym numerami artykułów części nie dostępnych na rynku;
c. specyfikację techniczną zawierającą wszelkie informacje i dane niezbędne do przejęcia realizacji dzieła/usługi lub samodzielną modyfikację lub wykorzystywanie w dowolnych sytuacjach przez Zamawiającego, w tym w szczególności:
i. wersję oprogramowania w tym jeśli pochodzi od producentów/dostawców zewnętrznych – również dane i numer katalogowy dostawcy, a także
ii. oprogramowanie w natywnych plikach programów, w których projekty zostały wykonane; dodatkowo w kopiach (np. pdf, jpg) pozwalających na weryfikację tych plików bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania na nośniku optycznym CD/DVD,
iii. kompletną dokumentację produkcyjną w natywnych plikach programów, w których projekty zostały wykonane; dodatkowo w kopiach (np. pdf, jpg) pozwalających na weryfikację tych plików bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania, na nośniku optycznym CD/DVD
iv. kody źródłowe w plikach tekstowych;
d. kompletną historię zadań, błędów, zagadnień, jakie były poruszanie podczas trwania pracy nad Projektem, na platformie do zarządzania projektem lub innej stosowanej w ramach danej Umowy;
e. W zależności czy Wykonawca deklaruje zgodność dzieła z WE, czy robi to Zamawiający – odpowiednio: deklarację WE dla dzieła/towaru o ile jest to wymagane przepisami prawa) lub komplet dokumentów potwierdzających zgodność dzieła z zasadniczymi wymaganiami wynikającymi z następujących dyrektyw (na podstawie których Zamawiający będzie mógł wystawić deklarację WE dla Urządzenia lub jego poszczególnych elementów):
• dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, tzw. Nową Dyrektywą LVD;
• dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, tzw. Starą Dyrektywą LVD;
• dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z 26.02.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, tzw. Nową Dyrektywą EMC;
• dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/WE z 15.12.2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającej dyrektywę 89/336/EWG, tzw. Starą Dyrektywą EMC;
• dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z 08.06.2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tzw. Nowa Dyrektywa RoHS;
• ustawą z dnia 30.08.2002 r. (tj. z 29.04.2016 r. Dz. U. z 2016, poz. 655) o systemie oceny zgodności i odpowiednimi przepisami wykonawczymi do niej.
f. dokument gwarancji; w razie niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentu gwarancji, OWZ poczytywane są za dokument gwarancyjny.
Nieprzekazanie dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi podstawę odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego dzieła przez Zamawiającego lub podpisania protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniem uwag – według wyboru Zamawiającego, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego na mocy OWZ.
2. W przypadku, gdy Zamawiający zobowiązany będzie przez swoich kontrahentów lub inne podmioty uzupełnić dokumentację techniczną, produkcyjną, dokumentację zgodności i wszelką inną dokumentację dotyczącą dzieła/towarów, Wykonawca jest zobowiązany, na wniosek Zamawiającego zgłoszony mailem, dostarczyć Zamawiającemu, nie później niż w terminie 5 dni od otrzymania wniosku, wszelką dokumentację wskazaną przez Zamawiającego.
3. W przypadku nieprzekazania dokumentacji terminie wynikającym z ust. 1, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę pieniężną w wysokości 0,5% wartości brutto Wynagrodzenia z danej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara pieniężna nie jest karą w rozumieniu art. 483 kc, nie podlega miarkowaniu ani innemu zmniejszeniu oraz jest niezależna od faktu poniesienia ani wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody. Zapłata kary pieniężnej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za faktycznie poniesioną szkodę, przewyższającą wartość kary.
4. Zamawiający w zamówieniu określi dodatkowe dokumenty, które winny być dostarczone w ramach konkretnej Umowy. Jeśli nic innego nie wynika z Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu co najmniej pełną dokumentację o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7
Ryzyko i tytuł prawny
1. Własność dzieła przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pośredniego (jeśli odbiory pośrednie występują w danej Umowie) oraz protokołu odbioru końcowego dzieła (nawet jeśli protokół zostanie podpisany z zastrzeżeniem uwag).
2. Własność towarów nabywa Zamawiający z chwilą przyjęcia dostawy.
3. Ryzyko utraty i uszkodzenia dzieła/towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego dzieła bez zastrzeżeń lub dokumentu dostawy po rozładunku dzieła/towaru – w zależności która z tych czynności nastąpiła później. Konsekwencje braku dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim obciążają Wykonawcę.

§ 8
Opóźnienie Wykonawcy
1. Jeśli Wykonawca opóźnia się z przedstawieniem dzieła/usługi do odbioru pośredniego, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,25 % wartości dzieła/usługi brutto z danej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeśli Wykonawca opóźnia się z przedstawieniem dzieła/usługi do odbioru końcowego, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości dzieła/usługi brutto z danej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku opóźnienia w dostawie towarów, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości towarów brutto z danej Umowy, niedostarczonych zgodnie z Umową, za każdy dzień opóźnienia.
4. Jeżeli Wykonawca będzie się opóźniał w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu ostatecznego, Zamawiającemu należna będzie, niezależnie od kar umownych, zniżka w stosunku do całkowitego Wynagrodzenia z danej Umowy, niezależnie od innych uprawnień Zamawiającego. Zniżka będzie naliczana w wysokości 5% całkowitego Wynagrodzenia brutto z danej Umowy, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Maksymalna zniżka nie może przekroczyć 25% całkowitego Wynagrodzenia brutto o którym mowa w danej Umowie.
5. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ustępach poprzedzających, w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy przekracza 14 dni w stosunku do odbioru pośredniego lub 5 dni dla odbioru końcowego, Zamawiający jest uprawniony – według własnego wyboru – do odstąpienia od Umowy w całości lub w części lub do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez żadnych negatywnych konsekwencji prawnych i ekonomicznych dla Zamawiającego oraz bez prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

§ 9
Wynagrodzenie
1. Za prawidłowo dostarczone towary lub prawidłowo wykonane dzieło lub usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości wynikającej z Umowy (dalej także zwane Wynagrodzeniem).
2. Do kwoty Wynagrodzenia wynikającej z Umowy, należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.
3. Walutą umowy jest Euro lub PLN. W przypadku gdy Oferta będzie w walucie obcej, a faktura będzie w PLN, wówczas przeliczenie na PLN nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu może być wynagrodzeniem ryczałtowym. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, że dokonał dokładnej kalkulacji zakresu prac i zbadał ilość czasu jak i zakres materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i w związku z tym akceptuje wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniach poprzednich jest jedynym i wyłącznym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie OWZ i poza nim nie jest Wykonawcy należne żadne inne wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu może być wynagrodzeniem kosztorysowym. W takim przypadku Wynagrodzenie ustalone jest na podstawie Oferty Wykonawcy, jako wycena wszystkich kosztów wykonania Umowy. Wynagrodzenie kosztorysowe odpowiada zakresowi wynikającemu z zapotrzebowania Zamawiającego, w szczególności ujętego w specyfikacjach technicznych. Zawiera ono ponadto następujące koszty: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty pracy i koszty oczekiwania, opłat administracyjnych, nadzorów branżowych itp. koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, koszt wykonania wszelkiej dokumentacji, koszty uzgodnień i odbiorów z organami zewnętrznymi oraz inne koszty wynikające z realizacji obowiązków stanowiących przedmiot Umowy. Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik do Umowy, której dotyczy.

§ 10
Warunki płatności
1. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego:
a. w przypadku płatności zaliczkowej, Wykonawca wystawi fakturę na zaliczkę (nie więcej niż 10 % Wynagrodzenia) w terminie 7 dni od daty otrzymania przelewu na rachunek bankowy.
b. W przypadku uzgodnionej płatności etapami – Wykonawca wystawi faktury za poszczególne etapy (jednak łącznie nie więcej niż na 60% Wynagrodzenia) na podstawie protokołów odbioru poszczególnych etapów, podpisanych bez zastrzeżeń ani uwag ze strony Zamawiającego;
c. W przypadku uzgodnionej płatności okresowej, niezależnej od stopnia zaawansowania prac (jednak łącznie nie więcej niż na 60% Wynagrodzenia), Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę tej części Wynagrodzenia w części jaką uzna za zasadną (w tym nawet w całości), w przypadku nienależytego wykonywania dzieła/usługi przez Wykonawcę, mimo sygnalizowania zastrzeżeń przez Zamawiającego co najmniej mailem.
d. Fakturę na zapłatę reszty kwoty Wynagrodzenia (nie mniej niż 30% Wynagrodzenia) Wykonawca wystawi po bezusterkowym odbiorze końcowym dzieła/usługi/ towaru przez Zamawiającego.
2. W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco: ceny jednostkowe prac przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości wykonanych w tym okresie robót – wg wskazań serwera ftp Zamawiającego lub platformy do zarządzania projektem lub innej uzgodnionej przez Strony.
3. Zapłata Wynagrodzenia objętego fakturą końcową nastąpi w terminie wynikającym z prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie krótszym niż 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego dzieła/usługi/towaru bez zastrzeżeń i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Do czasu podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego dzieła/usługi lub towaru przez Zamawiającego, Wynagrodzenie nie staje się wymagalne.
4. Jakakolwiek zapłata wynagrodzenia, z pominięciem podpisania przez Zamawiającego, protokołu odbioru etapu lub protokołu odbioru końcowego, nie stanowi uznania należytego wykonania danego etapu czy dzieła jako całości i nie pozbawia Zamawiającego roszczeń z tego tytułu.

§ 11
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. W każdym przypadku, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z OWZ oraz Umów, w tym z tytułu dostarczenia wadliwych towarów/dzieła/usługi włączając w to roszczenia Zamawiającego z tytułu zapłaty lub powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego kar umownych i innych roszczeń podmiotom trzecim wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego wiążących go umów, w tym w z tytułu dostarczenia wadliwych towarów/dzieła/usługi.
2. W każdym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego lub wobec klienta Zamawiającego, za wszelkie urządzenia, moduły i części maszyn i urządzeń, komponenty, materiały produkcyjne, wzory, próbki itp., należące do Zamawiającego lub klienta Zamawiającego, a powierzone Wykonawcy na czas realizacji Umowy, w celach przykładowych lub w celu koniecznej analizy dla przygotowania oferty, wyceny, czy przygotowania lub przeprowadzenia realizacji, modyfikacji itp.
3. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych niniejsza umową, w każdym wypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu oraz bez uprzedniego wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.
4. W każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy pełnego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych i kar pieniężnych zastrzeżonych w OWZ, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar.
OWZ
§ 12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub w dniu następnym po dacie dostawy – w zależności, która z tych dat przypada później.
3. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje, że towary i komponenty użyte do wykonania dzieła lub usługi lub części towaru, będą dostępne w jego ofercie lub na rynku przez okres 24 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego dzieła/usługi/dostawy towaru.
4. W przypadku urządzeń i materiałów, dla których producent udziela gwarancji dłuższej niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, to w stosunku do tych urządzeń i materiałów obowiązuje gwarancja producenta.
5. Uprawnienia z gwarancji nie uchybiają jakimkolwiek innym uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z ustawy lub umowy stron, które mogą być realizowane niezależnie od siebie i według wyboru Zamawiającego.
6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji bezpłatny serwis dzieła/towarów/usługi. Dojazd serwisanta jest bezpłatny w promieniu 100 km od siedziby Wykonawcy, a powyżej – płatny jest wg cennika stanowiącego załącznik do Umowy.
7. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub awarii dzieła/towarów/usługi, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do ich usunięcia w terminie 48 godzin w dni robocze od momentu telefonicznego zgłoszenia wady na nr tel. …………. lub ………….., potwierdzonego niezwłocznym zawiadomieniem na adres e-mail. Przez przystąpienie do usunięcia wady rozumie się przystąpienie do zdiagnozowania usterki, w tym dokonanie oględzin lub rozmowy telefonicznej z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad i/lub awarii dzieła/towarów/usługi stwierdzonych w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Istnienie wady i/lub awarii i jej usunięcie zostanie stwierdzone protokolarnie.
9. Wykonawca ponosi koszty usunięcia awarii wraz z ewentualnymi kosztami transportu dzieła/towarów do/i z zakładu Wykonawcy lub wskazanego przez Wykonawcę, w przypadku gdy awarii dzieła/towarów nie uda się usunąć u Zamawiającego. Dojazd serwisanta jest bezpłatny w promieniu 100 km od siedziby Wykonawcy, a powyżej zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik do Umowy.
10. Dla elementów wymienionych ma zastosowanie nowy okres gwarancyjny równy okresowi wymienionemu w ust. 1 niniejszego paragrafu, a dla naprawionych, okres gwarancyjny przedłuża się o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia. Nowy okres będzie liczony od daty zakończenia i protokolarnego odbioru dzieła/usługi/towarów po naprawie. W przypadku dokonania co najmniej 2 napraw tej samej części w ramach gwarancji, Zamawiający może żądać wymiany części na nową.
11. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu wg własnego wyboru przysługuje prawo do dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania orzeczenia sądowego, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wynikających z tytułu kosztów poniesionych przez Zamawiającego opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu. Zwrot kosztów naprawy nie pozbawia prawa do naliczenia z tego tytułu kary umownej.
13. W okresie biegu gwarancji Wykonawca ma obowiązek do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zdarzenia.
14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego.

§ 13
Czas trwania umowy i ustanie umowy
1. Zamawiający może – według własnego wyboru – odstąpić od dowolnej Umowy lub rozwiązać każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, poza innymi przypadkami opisanymi w OWZ, w każdym przypadku naruszania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z OWZ lub Umowy, mimo jednokrotnego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy do zaprzestania naruszeń lub usunięcia skutków naruszeń.
2. Zamawiający może – według własnego wyboru – odstąpić od dowolnej Umowy lub rozwiązać każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku jeśli wykonanie umowy utraci dla niego sens gospodarzy, czego nie mógł przewidzieć w dacie zawierania poszczególnych Umów.
3. Niezależnie od powyższych uprawnień, Zamawiający może – według własnego wyboru – odstąpić od dowolnej Umowy lub rozwiązać każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 dzieło/towar pozostaje własnością Wykonawcy.
5. Zamawiający może wskazać według swego wyboru (i jest to wiążące dla Stron) moment, od którego oświadczenie o odstąpieniu będzie wywoływać skutek.
6. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących przyczynę odstąpienia, a w sytuacji o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu – w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
7. Wypowiedzenie jednej Umowy lub odstąpienie od niej nie ma wpływu na zawarte inne Umowy które Wykonawca zobowiązany jest dokończyć na warunkach wynikających z OWZ i nie powoduje wygaśnięcia praw Zamawiającego nabytych na podstawie OWZ i Umów.
8. W przypadkach ustania Umowy, opisanych w ustępach poprzedzających, Wykonawcy nie jest należne wynagrodzenie, a jedynie zwrot kosztów, proporcjonalnie do zwrotu kosztów odzyskanych przez Zamawiającego od jego klienta. Zaliczki wypłacone Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 10 OWZ, podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego.
9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości lub w części lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Zamawiającemu należna jest kara umowna z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto z tytułu danej Umowy.

§ 14
Kary umowne i kary pieniężne
1. Ilekroć w OWZ mowa jest o karze umownej, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się.
2. Jeśli za naruszenie danego obowiązku przez Wykonawcę OWZ przewiduje kary różnego rodzaju lub w różnej wysokości, Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar.
3. Jeżeli wysokość szkody wyrządzonej Zamawiającemu okaże się być wyższa niż wysokość zastrzeżonej z tego tytułu kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych z tego tytułu kar umownych.
4. O ile z Umowy nie wynika postanowienie odmienne, kara umowna naliczona zostanie, bez wysłania uprzedniego pisemnego oświadczenia, na podstawie OWZ i nie jest niczym limitowana, a także jest niezależna od faktu poniesienia i wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet jeśli jedna lub obie wzajemne wierzytelności nie stały się jeszcze wymagalne.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, kara umowna za opóźnienie jest naliczana do daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu/wypowiedzeniu. Ponadto naliczenie kary umownej z opóźnienie nie uchybia możliwości naliczenia kary umownej za odstąpienie lub wypowiedzenie, jeśli odstąpienie lub wypowiedzenie jest spowodowane opóźnieniem Wykonawcy.
7. Ilekroć w umowie jest mowa o karze pieniężnej, rozumie się przez to karę nie będącą karą umowną w rozumieniu art. 483 kodeksu cywilnego. Kara pieniężna w szczególności nie podlega miarkowaniu ani innemu zmniejszeniu oraz jest niezależna od wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody. Zapłata kary pieniężnej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za faktycznie poniesioną szkodę,. Pozostałe postanowienia OWZ dotyczące kar umownych do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio.
8. Postanowienia dotyczące kar i zniżek pozostają w mocy na wypadek odstąpienia od umowy.

§ 15
Klauzula poufności
1. W czasie trwania którejkolwiek Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu niezależnie od przyczyny, Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, jak również do niewykorzystywania jej do jakiegokolwiek innego celu, aniżeli należyte wykonanie Umowy.
2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego, nieujawnione do wiadomości publicznej za zgodą Zamawiającego, których ujawnienie chociażby potencjalnie mogłoby wyrządzić szkodę Zamawiającemu.
3. W szczególności za tajemnicę przedsiębiorstwa (inaczej zwaną też informacjami poufnymi) uznaje się:
a) wszelkie informacje ujawnione przez lub w imieniu Zamawiającego, a także informacje powzięte przez Wykonawcę nieformalnie lub bez zgody lub bez wiedzy Zamawiającego. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być przekazywane w dowolnej formie, w tym w szczególności w formie ustnej, wizualnej, pisemnej lub elektronicznej.
b) wszelkie informacje programowe, techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne Zamawiającego, w tym informacje o klientach, kontrahentach, pracownika, współpracownikach, cenach, jak również cel, fakt zawarcia i treść OWZ oraz wszelkie inne dane i informacje niewymienione powyżej, a spełniające wymogi wynikające z OWZ.
4. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika ze stosownych przepisów prawa lub gdy jest niezbędny do należytego wykonania OWZ, z tym że w takiej sytuacji, Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności na co najmniej takim samym poziomie, jak wynikająca z OWZ, przez jego pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, podwykonawców i ich dalszych podwykonawców – jak za swoje własne działania lub zaniechania.
5. Za przestrzeganie zasad określonych w ust.1 – 4 niniejszego paragrafu żadnej ze stron nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie.
6. Za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary pieniężnej w wysokości 50.000,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia.
7. Jeśli Strony zawarły odrębną umowę o zachowaniu poufności (NDA), wówczas postanowienia OWZ stosuje się tylko uzupełniająco.

§ 16
Know-how
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą zawarcia OWZ prawa do know-how, czyli rozwiązań i koncepcji, powstałych w trakcie lub przy okazji opracowywania dzieła/ wykonywania usługi.
2. Zamawiającemu przysługiwać będzie pełne prawo do korzystania z know-how bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.
3. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń przez jakikolwiek podmiot trzeci, związanych z naruszeniem jego praw majątkowych lub osobistych spowodowanych zgodnym z prawem korzystaniem z know-how przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do postępowania ugodowego lub sądowego lub jakiegokolwiek innego postępowania toczącego się przeciw Zamawiającemu, zwalniając tym samym Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności i naprawić poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego wszelkie szkody w pełnej wysokości (w tym koszty procesu/postępowania, koszty zastępstwa procesowego/pomocy prawnej jakie poniósł lub zobowiązany będzie ponieść Zamawiający z tego tytułu).
4. W przypadku, gdy w postępowaniu dotyczącym know-how, konieczny będzie udział Wykonawcy, Zamawiający poinformuje go o tym, z kolei Wykonawca zobowiązuje się do wzięcia udziału w sprawie.

§ 17
Prawa autorskie
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, (1) z chwilą wydania dzieła lub (2) z chwilą podpisywania protokołów odbiorów pośrednich (nawet jeśli zawierają one zastrzeżenia) – w zależności która z tych czynności nastąpi wcześniej – wszelkie prawa autorskie do dzieła/towarów (zwanych w tym paragrafie także utworem lub utworami – przez co rozumie się jakikolwiek przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia) na wszystkich znanych polach eksploatacji, wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w szczególności w zakresie:
a) wykorzystywania utworu/ów w dowolny, ustalony przez Zamawiającego sposób, bez potrzeby konsultacji z Wykonawcą, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
b) nadania indywidualnej nazwy produktowi stworzonemu według utworu/ów,
c) utrwalania utworu/ów bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, komputerową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny a także wszelkimi innymi technikami utrwalania znanymi w chwili zawarcia Umowy jak np. techniką cyfrową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier lub innymi znanymi w chwili zawarcia Umowy ;
d) zwielokrotniania utworów i wytwarzania egzemplarzy utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice i nośniku, w tym wymienionych w lit. c powyżej, jak również w ramach systemu on-line;;
e) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór/y utrwalono lub produktu stworzonego według utworu/ów – wprowadzania do obrotu, zbycie, najem, dzierżawa, użyczanie, udzielenie licencji;
f) nadawanie utworu/ów za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych;
g) w zakresie rozpowszechniania utworu/ów w sposób inny niż określony powyżej, tj. poprzez publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie lub odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkich konferencjach, sympozjach, pokazach, targach, wystawach i imprezach otwartych i zamkniętych, biletowanych i niebiletowanych – niezależnie od rodzaju i wielkości audytorium;
h) w zakresie rozpowszechniania utworu/ów i jego egzemplarzy w sposób inny niż mowa powyżej – przez publiczne udostępnianie utworu/ów w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w dowolnych mediach, w tym w sieci internetowej jak i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych, dowolną techniką;
i) wykorzystywania utworu/ów w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami, artystycznymi wykonaniami, fonogramami lub wideogramami, uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy);
j) eksploatacja utworu/ów całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii;
k) wykorzystywanie utworu/ów w całości lub w dowolnych częściach w charakterze znaku firmowego służącego do oznaczenia przedsiębiorstwa, w tym umieszczanie go w szczególności na papierze firmowym, drukach, etykietach, materiałach reklamowych, prospektach, plakatach i informatorach;
l) wprowadzanie utworu/ów do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania utworu/ów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
m) korzystania i rozporządzania utworami zależnymi i produktami stworzonymi według utworu/ów i/lub utworów zależnych;
n) opracowań i modyfikacji utworu/ów, w tym prawo do korekty dokonywania przeróbek, zmian całości utworu/ów oraz produktów stworzonych według utworu/ów;
o) wykorzystywanie utworu/ów oraz wyrobu stworzonego według utworu/ów w prasie, radiu, telewizji, intrenecie, stronach internetowych, papierach firmowych, mailach itp.;
p) wykorzystywania utworu/ów w dowolny sposób we wszelkich działaniach i czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego w celu wykonywania działalności gospodarczej i poza nią, w działaniach reklamowych, marketingowych i promocyjnych polegających na umieszczaniu utworu/ów na opakowaniach produktów sprzedawanych przez Zamawiającego oraz na używaniu utworu/ów w reklamach produktów Zamawiającego.
2. Przez utwór rozumie się również dowolnie wybrane i/lub zmodyfikowane elementy utworu w dowolnie ustalony przez Zamawiającego sposób, bez potrzeby jakiejkolwiek konsultacji w tym zakresie z Wykonawcą.
3. Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu/ów jest nieograniczony ani w czasie ani w przestrzeni i odnosi się do terytorium Polski oraz wszelkich krajów i terytoriów poza jej granicami.
4. Wykonawca oświadcza, iż przenosi na własność Zamawiającego wszelkie przekazane Zamawiającemu nośniki, na których został utrwalony utwór/y. Z chwilą ustania okresu gwarancji, Wykonawca usunie dzieło z wszelkich nośników lub przekaże nośniki Zamawiającemu lub je zniszczy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca złoży oświadczenie o usunięciu wszelkich danych dotyczących dzieła lub zniszczeniu nośników zawierających takie dane.
5. Zamawiający może wedle swojego uznania bez zgody Wykonawcy przenosić prawa nabyte na podstawie Umowy na dowolne podmioty trzecie.
6. Zamawiający będzie miał pełne i wyłączne prawo do decydowania o zakresie i sposobie korzystania z utworu/ów, zakresie i sposobie rozpowszechniania utworu/ów.
7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do utworu/ów autorskich praw osobistych oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania przez niego autorskich praw osobistych do utworu/ów bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu od Zamawiającego.
8. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na nieograniczone czasowo, terytorialnie i podmiotowo wykonywanie przez Zamawiającego w sposób wyłączny zależnych praw autorskich do przekazanego Zamawiającego przez niego utworu/ów, w tym udzielania dalszego zezwolenia.
9. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń przez jakikolwiek podmiot trzeci, związanych z naruszeniem jego praw majątkowych lub osobistych spowodowanych zgodnym z prawem korzystaniem z towaru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do postępowania ugodowego lub sądowego lub jakiegokolwiek innego postępowania toczącego się przeciw Zamawiającemu, zwalniając tym samym Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności i naprawić poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego wszelkie szkody w pełnej wysokości (w tym koszty procesu/postępowania, koszty zastępstwa procesowego/pomocy prawnej jakie poniósł lub zobowiązany będzie ponieść Zamawiający z tego tytułu).
10. W przypadku, gdy w postępowaniu dotyczącym towaru, konieczny będzie udział Wykonawcy, Zamawiający poinformuje go o tym, z kolei Wykonawca zobowiązuje się do wzięcia udziału w sprawie.

§ 18
Kontakt
1. Strony każdorazowo wskażą w Umowie osoby odpowiedzialne za realizację konkretnej Umowy z ramienia każdej ze stron, z podaniem adresów e-mail i nr telefonów tych osób.
2. Osoby o których mowa w ustępach poprzedzających nie są uprawnione do zmiany OWZ, ani do zaciągania zobowiązań ani rozporządzania prawami strony, z ramienia której występują, za wyjątkiem uprawnienia do zawierania Umów o wartości nie przekraczającej 20.000,00 zł netto.
3. Ilekroć w OWZ jest mowa w korespondencji mailowej, rozumie się przez to korespondencję na podane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu adresy e-mail. Korespondencję mailową uznaje się za doręczoną drugiej stronie z chwilą wysłania przez nadawcę.
4. Ilekroć w OWZ jest mowa o korespondencji w formie pisemnej – rozumie się przez to dokument podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze stron (lub danej strony) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa.
5. Korespondencja w formie pisemnej wysłana na adres drugiej strony wskazany w OWZ jest uważana za prawidłowo wysłaną, chyba że dana strona powiadomi stronę przeciwną o zmianie adresu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana adresu nie stanowi zmiany OWZ i jest wiążąca dla drugiej strony od daty otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Korespondencja wysłana na adres Wykonawcy, zgodnie z ustępem poprzedzającym uważana jest za prawidłowo doręczoną:
a. W dacie odebrania przesyłki przez dowolną osobę pod wskazanym adresem;
b. W dacie adnotacji operatora pocztowego o odmowie odebrania przesyłki;
c. dacie pierwszej adnotacji operatora pocztowego „nie podjęto w terminie” lub równoznacznej;
d. W dacie adnotacji operatora pocztowego „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub równoznacznej;

§ 19
Postanowienia końcowe
1. OWZ jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Sprzedający ma prawo dokonania uzupełnienia lub zmiany OWZ w każdym czasie.
2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany OWZ będą każdorazowo ogłaszane przez Sprzedającego na jego stronie internetowej i obowiązywać będą pomiędzy Stronami od dnia ich ogłoszenia, pod warunkiem niezgłoszenia przez Kupującego, w terminie 5 Dni Roboczych od daty ich ogłoszenia, sprzeciwu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do czasu dokonania przez Strony indywidualnych ustaleń w zakresie zakwestionowanych przez Kupującego uzupełnień lub zmian, wiążące dla Stron będą postanowienia OWZ w dotychczasowym brzemieniu.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem zmian o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Niewykonywanie przez Zamawiającego jednokrotnie lub wielokrotnie jakichkolwiek postanowień wynikających z OWZ (w szczególności z przysługujących mu uprawnień), nie oznacza rezygnacji z ich treści (a w szczególności z tych uprawnień) przez Zamawiającego.
5. Wszelkie wcześniejsze ustalenia między stronami, zarówno ustne jak i pisemne, tracą moc w zakresie uregulowanym OWZ od daty podpisania przez strony Umowy, a Umowa stanowi wyłączną podstawę współpracy stron w zakresie nią uregulowanym,.
6. W razie nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień OWZ, nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień OWZ. Strony zastąpią postanowienie nieważne lub nieskuteczne, postanowieniem najbliżej oddającym sens gospodarczy postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.
7. Wykonawca nie może dokonywać cesji jakichkolwiek praw wynikających z OWZ bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
8. Załączniki do OWZ i do Umowy stanowią jej integralną część.
9. Umowa jak i stosunek prawny powstały na jej podstawie podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową, stosuje się OWZ, a następnie zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego i innych przepisów polskiego powszechnie obowiązującego prawa.
10. Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle OWZ właściwy będzie polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

Załączniki:
1. Wzór Zamówienia;
2. Protokół odbioru etapu;
3. Protokół odbioru końcowego dzieła/usługi;

Załącznik nr 1 do OWZ
Zamówienie nr ………../……..
Zamawiający:
Wykonawca:

1. specyfikacja dzieła ze wskazaniem języka w jakim dzieło ma być tworzone (w ramach zadania ………………………………………………….., dalej zwanego też Projektem):
2. miejsce dostawy/wykonania dzieła:
3. termin realizacji Projektu i terminy pośrednie – jeśli występują:
4. Prezentacja Projektu: tak/nie;
5. Wykonywanie Projektu: osobiste/z udziałem podwykonawców;
6. obowiązek i miejsce tworzenia kopii zapasowych /wskazać gdzie i w jakich odstępach czasu/:
7. odbiory częściowe i końcowy /wskazać czy są/:
8. wynagrodzenie: ryczałtowe w kwocie ……………… netto;
9. termin płatności i sposób płatności (czy zaliczkowo, czy częściami):
10. waluta zamówienia: Euro
11. dokumentacja, która ma być przekazana Zamawiającemu wraz z wykonanym dziełem (jeśli inna niż wynikająca z OWZ), język sporządzenia dokumentacji:
12. kto ponosi koszty dostawy dzieła;
13. kto odpowiada za rozładunek dzieła:
14. Poufność: zgodnie z OWZ/zgodnie z NDA z dnia …;
15. osoba kontaktowa w sprawie niniejszego Zamówienia:
i. ze strony Zamawiającego:
ii. ze strony Wykonawcy:
16. czy uruchomienie wymaga prac w soboty oraz w dni wolne od pracy ponad 16 godzin:
17. Przeniesienie praw własności intelektualnej na Zamawiającego w zakresie wskazanym w OWZ (know-how, prawa autorskie)/zgodnie z załącznikiem nr … do Zamówienia;
18. Do Zamówienia i umowy zawartej na skutek jego złożenia przez Zamawiającego zastosowanie mają OWZ dostępne na stronie www.techspeed.pl
19. Postanowienia dodatkowe:
i. …
ii. …
iii. …
iv. …
20. Załączniki:
i. Oferta Wykonawcy
ii. Polisa Wykonawcy
iii. Cennik dojazdów serwisowych ponad 100 km od siedziby Zamawiającego;
iv. Zasady przeniesienia praw własności intelektualnej na Zamawiającego;
Załącznik nr 2 do OWZ

Protokół odbioru etapu prac

Sporządzony w dniu ____________________ w ____________________
1) Ze strony Zamawiającego: ____________________
2) Ze strony Wykonawcy: ____________________

Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego etap _______ dzieła/usługi.

Zamawiający akceptuje/nie akceptuje wykonanie etapu __________.
Uwagi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data: ____________________
Podpis Wykonawcy: ____________________

Data: ____________________
Podpis Zamawiającego: ____________________
Załącznik nr 3 do OWZ
Protokół odbioru końcowego

Sporządzony w dniu ____________________ w ____________________
3) Ze strony Zamawiającego: ____________________
4) Ze strony Wykonawcy: ____________________

Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającego dzieło/usługę.
Zamawiający akceptuje/nie akceptuje wykonanie dzieła/usługi.
Uwagi do Projektu:
______________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
Data: ____________________
Podpis Wykonawcy: ____________________

Data: ____________________
Podpis Zamawiającego: ____________________

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00