Projekty europejskie

Firma TechSpeed aktualnie prowadzi następujące projekty dofinansowane z Unii Europejskiej.

 

POIR 2014-2020 – Działanie 2.1

Projekty europejskie znak programu 1

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie – 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw z funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j. dla potrzeb branży obróbki kabli – badania maszyn i urządzeń pod kątem automatyzacji i robotyzacji

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R Wnioskodawcy, która służyć będzie prowadzeniu prac B+R na rzecz badania maszyn i urządzeń do obróbki kabli – m.in. automatyzacji procesu bandażowania kabli i wiązek kablowych oraz oprogramowania komputerowego do zarządzania urządzeniami np. do badania siły zrywania połączeń zagniatanych. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane oraz zakupy wysokiej klasy sprzętu badawczego niezbędnego do realizacji Agendy badawczej. Centrum będzie odpowiedzialne za opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, cechujących się wysoką automatyzacją i robotyzacją maszyn i urządzeń oraz ich współdziałanie w środowisku z innymi maszynami w linii technologicznej. Dzięki wsparciu środków UE powstanie nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe o powierzchni całkowitej 2000 m2 – w którym pomieszczenia będą wykorzystywane do badania maszyn i urządzeń w szczególności maszyn i urządzeń do obróbki kabli.

Planowane efekty: Wybudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy, gdzie prowadzone będą badania i tworzenie prototypów własnych maszyn do obróbki kabli.

Wartość projektu: 6 829 155,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 498 471,55 zł

Pierwsze zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Drugie zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Trzecie zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Czwarte zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Piąte zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Pierwsze zapytanie ofertowe (2022) w ramach projektu.

 

 


 

POIR 2014-2020 – Działanie 1.1

Projekty europejskie znak programu 1

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie – 1.1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Tytuł: Opracowanie i stworzenie prototypu innowacyjnego, zautomatyzowanego urządzenia do zwojowania przewodów kablowych.

Cel projektu: Projekt polega na realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac
przed-wdrożeniowych, które mają na celu opracowanie i stworzenie prototypu innowacyjnego, zautomatyzowanego urządzenia do zwojowania
przewodów kablowych, zdolnego do integracji w linii z istniejącymi na rynku maszynami tnąco-odizolowującymi kable.
Wnioskodawca przewiduje praktyczne zastosowanie opisywanej technologii m.in. w przypadku gdy proces produkcyjny kończy się na urządzeniu tnąco-odizolowującym, a wymagane jest wprowadzenie operacji konfekcjonowania zwoju kablowego oraz poprawienie logistyki gotowego wyrobu.

Planowane efekty: Rezultatem prawidłowej i skutecznej realizacji projektu będzie maszyna, w pełni zautomatyzowana dzięki zastosowaniu czujników, sensorów, systemów wizyjnych oraz mobilna, zdalnie komunikująca się z użytkownikiem maszyny. Produkt projektu będzie stanowić platforma robocza, w której centralnym punktem będzie urządzenie do
zwojowania kabli oraz dodatkowo – stacja bandażowania miejscowego.

Wartość projektu: 1 994 394,71 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 217 566,23 zł

Pierwsze zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Drugie zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Trzecie zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Czwarte zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Piąte zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Szóste zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Siódme zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Ósme zapytanie ofertowe w ramach projektu.
Dziewiąte zapytanie ofertowe w ramach projektu.

 

 


 

RPO WSL 2014-2020 – Działanie 3.5. – Poddziałanie 3.5.3.

Projekty europejskie znak programu 2

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.5. Umiędzynarodowienie  gospodarki regionu dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP

Tytuł: Ekspansja na nowe rynki zagraniczne w branży maszyn i urządzeń do obróbki kabli i wiązek kablowych.

Cel projektu: wzrost internacjonalizacji Spółki poprzez wdrożenie Strategii działalności międzynarodowej Przedsiębiorstwa i rozpoczęcie sprzedaży maszyn i urządzeń do obróbki kabli i wiązek kablowych produkcji własnej Techspeed na nowe rynki zagraniczne – Francja i Włochy.

Planowane efekty: udział w międzynarodowych targach wystawienniczych PRODUCTRONICA 2019 oraz AMPER 2021 skutkujące poszerzeniem bazy nowych Klientów oraz podpisaniem międzynarodowych kontraktów.

Wartość projektu: 329 231,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 147 157,00 zł

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/353
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 1/2019/353

 


 

RPO WSL 2014-2020 – Działanie 3.2. Innowacja w MŚP

Projekty europejskie znak programu 2

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Konkurencyjność MŚP

Tytuł: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia do automatycznego montażu zewnętrznych elementów osiowych na detalu oraz ulepszonych urządzeń do obróbki wiązek kablowych.

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa i ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Zakres projektu: zakup centrum frezarskiego CNC, urządzenia do obróbki wibrościernej oraz sprężarki śrubowej.

Planowane efekty: wdrożenie innowacji procesowej (wydajna i precyzyjna obróbka skrawaniem sterowana numerycznie), innowacji produktowych (nowe urządzenie do automatycznego montażu zewnętrznych elementów osiowych na detalu, ulepszone urządzenia do obróbki wiązek kablowych), innowacji organizacyjnej (wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa zasad Lean Manufacturing).

Wartość całkowita projektu: 808 646,90 zł

Wartość dofinansowania: 558 821,02 zł

Termin realizacji: 2020-09-01 – 2021-06-30

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”.

 

 


TELEFON: +48 32 363 66 00
Techspeed Bendkowski, Mazur sp.j.
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00