Zapytanie ofertowe 8

data publikacji: 2021.05.17

ZAPYTANIE 

na dostawę napędów pneumatycznych, akcesoriów i elementów pneumatycznego układu sterowania niezbędnych do budowy prototypu

OZNACZENIE SPRAWY RZO/8/2021/1.1.1/TS

Przystępując do realizacji zadania w ramach opisanego poniżej projektu firma TechSpeed Bendkowski, Mazur Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0977/18 pn. „Opracowanie i stworzenie prototypu innowacyjnego, zautomatyzowanego urządzenia do zwojowania przewodów kablowych”.
 2. Głównym celem projektu jest realizacja badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych, które mają na celu opracowanie i stworzenie prototypu innowacyjnego zautomatyzowanego urządzenia do zwojowania przewodów kablowych, zdolnego do integracji w linii z istniejącymi na rynku maszynami tnąco-odizolowującymi kable.
 3. Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Pan Łukasz Kraus, numer telefonu: 782 555 515, email: l.kraus@techspeed.pl
 4. Oferty należy złożyć do dnia 25.05.2021 roku do godziny 16:00 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 5. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: TechSpeed Bendkowski, Mazur Sp.j. Wróblewskiego 22, 40-214 Katowice
 6. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: l.kraus@techspeed.pl lub m.pawlowski@techspeed.pl
 7. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
 8. Zamówienie należy zrealizować maksymalnie w terminie 15 dni roboczych (wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia wyłonionemu Wykonawcy.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa napędów pneumatycznych, akcesoriów i elementów pneumatycznego układu sterowania niezbędnych do budowy prototypu – modułu talerza zwijającego – wg załączonej specyfikacji technicznej Zamawiającego stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
 3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane komponenty.
 4. Kod CPV i jego nazwa: 42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
 4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz oferty zawierającej co najmniej: Nazwę oferenta, cenę, zakres oferty zgodny z zakresem Zapytania, ewentualnie dodatkowe informacje;
 5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
 6. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia, w razie złożenia przez tego samego wykonawcę kolejnej oferty obejmującej ten sam zakres zamówienia, ofertę pierwotnie złożoną traktuje się jako wycofaną.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 11. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 12. Cena powinna być podana w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
 13. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

 

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
 2. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC/WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.
 4. W kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe oceniając długość okresu gwarancyjnego w następujący sposób:

Deklarowana długość gwarancji nie może być krótsza, niż minimalna określona w Zapytaniu Ofertowym, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

Pełna treść zapytania w pliku pdf.
Załącznik nr 1 do zapytania.
Załącznik nr 2 do zapytania.

TELEFON: +48 32 363 66 00
Biuro i Magazyn
Szopienicka 64
40-431 Katowice
Poland
Siedziba Firmy
Wróblewskiego 22
40-214 Katowice
Poland
+48 32 363 66 00